Konta Firmowe Dla Twojej Firmy

Temat rachunków bankowych dla firm wzbudza sporo emocji. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, w błędny sposób, wykorzystują klasyczne ROR-y w celu zaspokojenia firmowych potrzeb. Teoretycznie jest to możliwie, jednak w praktyce rozwiązanie to przysparza wielu problemów.

Porównanie rachunków firmowych

Polecamy zapoznać się porównaniem ofert banków w naszym rankingu kont firmowych. Jest to zestawienie najlepszych kont dla klientów firmowych, w którym uwzględniliśmy wszystkie kryteria opisane wyżej. Poniżej prezentujemy wszystkie opisane przez nas rachunki:

Rachunek bankowy, a firma

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, każda firma zobowiązana jest do posiadania rachunku bankowego, niezależnie od jej formy prawnej. Konieczność posiadania rachunku firmowego wynika z trzech dokumentów:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa;
 • Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie powyższe ustawy nakładają na firmę obowiązek posiadania rachunku bankowego, który przekazany jest do wiadomości właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za pomocą wskazanego rachunku należy dokonywać wpłat należnych podatków i składek, a także na ten rachunek przekazywane są wszelkie zwroty.

Wyjątek stanowią tzw. mikroprzedsiębiorstwa, w których to przypadku możliwe jest dokonywanie wpłat w formie gotówkowej lub przekazem pocztowym.

Co ciekawe, żadna z powyższych ustaw nie określa jakiego typu rachunek bankowy powinna posiadać firma. W tej sytuacji wielu prywatnych przedsiębiorców interpretuje ten zapis jako „pozwolenie” na korzystanie z klasycznych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, które przeznaczone są dla osób fizycznych.

W miejscu „luki” informacyjnej, pojawiają się jednak przepisy prawa bankowego, które wyraźnie określają kto może być posiadaczem tzw. ROR-u i w jakiej sytuacji rachunek ten może być wykorzystywany. Jak jasno wynika z przepisów, rachunek tego typu przeznaczony jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Równocześnie przepisy prawa bankowego wskazują rachunek rozliczeniowy (bieżący oraz pomocniczy), jako typ rachunku bankowego przeznaczonego dla: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek. Rachunek firmowy służy do przeprowadzania rozliczeń, takich jak otrzymywanie należności i regulowanie zobowiązań.

Ujmując temat nieco bardziej obrazowo, z ustawowego punktu widzenia nie ma przeciwskazań, by osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała z rachunku przeznaczonego dla osób fizycznych (tym bardziej, że w świetle prawa taki przedsiębiorca jest osobą fizyczną). Niestety, prawo bankowe umożliwia bankowi wypowiedzenie umowy z osobą, która tego typu konto wykorzystuje do rozliczeń w ramach prowadzonej działalności.

Ważny jest mądry wybór

Tak jak w przypadku rachunku osobistego, tak i w przypadku konta dla firmy, nie należy podejmować nazbyt pochopnej i nieprzemyślanej decyzji. Wskazane jest, aby przed zawarciem umowy, starannie przeanalizować oferty przynajmniej kilku banków, kładąc szczególny nacisk na elementy takie jak:

 • Wysokość opłat za prowadzenie rachunku i posiadane karty.
 • Wysokość opłat za przelewy zewnętrzne (często są one bezpłatne lub ograniczone do kilku bezpłatnych przelewów w miesiącu).
 • Wysokość opłat za wypłatę gotówki w oddziale oraz w bankomatach (krajowych i zagranicznych).
 • Wysokość prowizji za wpłatę gotówki na konto firmowe w oddziale (lub wpłatomacie).
 • Wysokość opłat za przelewy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u.
 • Dostępność dodatkowych produktów bankowych.
 • Dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę.
 • Łatwość obsługi rachunku poprzez dostęp zdalny (internetowy).
 • Przejrzystość tabeli opłat i prowizji.

Wybierając odpowiedni dla własnej firmy rachunek bankowy, należy brać pod uwagę profil działalności, dalsze kierunki działania (np. import lub eksport towarów), a także ewentualne przyszłe kredyty na rozwój przedsiębiorstwa.