Regulamin kontomaniak.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://kontomaniak.pl (dalej: „Kontomaniak.pl”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

Kontomaniak.pl jest serwisem internetowym zawierającym porównania i rankingi produktów finansowych. Właściciel Serwisu nie jest autorem ani usługodawcą w zakresie prezentowanych w Serwisie produktów finansowych. Użytkownik serwisu może skorzystać z wybranego przez siebie produktu finansowego po przejściu do strony właściwej instytucji finansowej, po przekierowaniu ze strony Serwisu. W takim przypadku, właściciel serwisu może otrzymać prowizję od tej instytucji finansowej.

Formuła niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego.

Niniejsze warunki regulują, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z naszego Serwisu, zasady korzystania z udostępnianych przez nas funkcjonalności i zasobów, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem,

Zespół Kontomaniak.pl

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Kontomaniak.pl jest DEV7 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mińska 25A, 03-808 Warszawa, NIP 9591834048, REGON 366862850, adres poczty elektronicznej: kontakt@kontomaniak.pl  (dalej: „Usługodawca”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach przedstawionych w Regulaminie może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. taka, która ukończyła co najmniej 13 lat). Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu Internetowego przez reprezentujące ją osoby fizyczne (dalej: „Użytkownik”).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników będących konsumentami przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania przysługuje tym przepisom.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG KONTOMANIAK.PL

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (dalej: „Usługi”) wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik może skorzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług:
  1. Przeglądanie, komentowanie i ocenianie udostępnianych rankingów, artykułów, poradników i aktualności z branży finansowej (rachunki bankowe osobiste, firmowe, kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty kredytowe, konta maklerskie);
  2. Wyszukiwanie i porównywanie firm ofert z branży finansowej w oparciu o kryteria filtrujące zdefiniowane przez Użytkownika;
  3. Dostęp do informacji o promocjach i kodach rabatowych pochodzących od instytucji finansowych współpracujących z Usługodawcą;
  4. Możliwość wyrażenia zgody marketingowej na kontakt e-mail w celu zapisu na newsletter (dalej jako: „Newsletter”).
 3. Usługi dostępne w Kontomaniak.pl mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zaprzestania korzystania z nich przez Użytkownika, w tym poprzez opuszczenie strony Serwisu, w tym np. po kliknięciu w link afiliacyjny lub zamknięcie przeglądarki internetowej. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w każdej chwili i bez podania przyczyny.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. Uniemożliwienie korzystania z Usług może nastąpić poprzez nałożenie blokady dostępu do Serwisu Internetowego z adresu IP przypisanego do urządzenia lub urządzeń, z których korzysta dany Użytkownik. Usługodawca przed podjęciem decyzji o uniemożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Usług w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaniechania naruszeń wraz z podaniem przyczyny, a dopiero gdy wezwanie jest bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca podejmuje stosowną decyzję. Przywrócenie Użytkownikowi dostępu do Usług jest możliwe za zgodą Usługodawcy, po wcześniejszym kontakcie Użytkownika i po ustaniu wszystkich przyczyn będących podstawą decyzji o uniemożliwieniu dostępu.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz jego Usług może wymagać spełnienia następujących wymagań technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji, w tym w szczególności: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Kontomaniak.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług Kontomaniak.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownikowi zabrania się także podejmowania działań powodujących zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 8. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług jest dla Użytkowników nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że niektóre nieodpłatne zasoby Serwisu mogą być udostępniane jedynie w ramach Newslettera, który wymaga podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie do celów marketingowych Usługodawcy. Użytkownik jest każdorazowo informowany o tym, że uzyskanie dostępu do wybranych zasobów Serwisu związane jest z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych, a także informowany jest o tym, jakie jego dane będą przetwarzane w tym celu przez Usługodawcę. Podanie danych i wyrażenie zgody marketingowej przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, tak samo jak korzystanie z nieodpłatnych zasobów Serwisu, przy czym brak ich podania może uniemożliwić uzyskanie dostępu do tych zasobów przez Użytkownika. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili i bez podania przyczyny bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Serwisu Internetowego
 9. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu we właściwej zakładce na stornie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.
 10. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kontomaniak.pl.

3) ROLA SERWISU INTERNETOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Wszelkie informacje, raporty, porównania czy rankingi instytucji finansowych, które udostępniane są przez Usługodawcę na stronach Serwisu, opracowane są na podstawie przyjętych przez Usługodawcę kryteriów i standardów weryfikacji. Usługodawca zapewnia, aby te kryteria i standardy stosowane były w sposób jednolity i równy względem wszystkich ocenianych i porównywanych instytucji finansowych, niezależnie od faktu ich współpracy z Usługodawcą czy też charakteru tej współpracy. Usługodawca zastrzega sobie prawo wynajmowania instytucjom finansowym przestrzeni reklamowej na stronach Serwisu, przy czym Usługodawca zapewnia w takim wypadku stosowanie widocznych oznaczeń umożliwiających odróżnienie treści sponsorowanej od pozostałej zawartości Serwisu. Usługodawca współpracuje z instytucjami finansowymi na zasadach afiliacji, co wiąże się z uzyskiwaniem przez Usługodawcę prowizji od instytucji finansowych w przypadku, gdy Użytkownik dokona zakupu usług po przekierowaniu na stronę danej instytucji finansowej ze strony Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji i weryfikacji rzetelności prezentowanych w Serwisie treści i danych, a także podejmuje należyte starania, aby Serwis był przydatny dla Użytkowników zainteresowanych tematyką finansową, w szczególności, aby korzystanie z jego Usług było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników. Serwis Internetowy i jego Usługi stanowią jednak wyłącznie narzędzie techniczne, z którego Użytkownicy mogą korzystać w zróżnicowany sposób oraz w różnych celach, co pozostaje poza zakresem kontroli Usługodawcy. Mając to na uwadze, Usługodawca nie może zagwarantować, że każdy Użytkownik będzie potrafił korzystać samodzielnie z Usług Kontomaniak.pl oraz że okażą się one użyteczne w osiągnięciu oczekiwanych przez Użytkownika rezultatów. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy właściwego prawa, przyjmuje się, że Usługodawca Kontomaniak.pl udostępnia Serwis Internetowy, w tym wszystkie jego funkcjonalności i zasoby, w formie, w jakiej zostały one dostarczone („takie, jakie są”) oraz nie składa żadnych dorozumianych ani wyrażonych otwarcie zapewnień o ich przydatności do szczególnego celu oczekiwanego przez Użytkownika. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień ustawowych Użytkownika będącego konsumentem, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.
 3. Treści i materiały opublikowane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności wszelkie zestawienia, raporty, porównania i pozostałe informacje o branży finansowej, nie mogą być przez Użytkowników traktowane jako wiążące rekomendacje inwestycyjne ani innego typu informacje rekomendujące lub sugerujące jakiekolwiek strategie inwestycyjne lub finansowe w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Treści dostępne na stronach Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i popularyzacyjny, są one uogólnione i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy dla jakichkolwiek decyzji Użytkownika. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje te były aktualne i rzetelnie zweryfikowane, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, natomiast wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie dostępnych w Serwisie informacji, podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność danego Użytkownika.
 4. Serwis Internetowy może zawierać linki (odnośniki) kierujące do stron internetowych należących do niezależnych podmiotów trzecich, w szczególności instytucji finansowych. Kliknięcie w taki odnośnik powoduje opuszczenie strony Kontomaniak.pl i przekierowanie Użytkownika do zewnętrznej strony internetowej. Usługodawca namawia, aby po przejściu do innej strony internetowej Użytkownik zapoznawał się każdorazowo z obowiązującymi na niej warunkami korzystania i zasadami prywatności. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie strony Kontomaniak.pl prowadzonej przez Usługodawcę.
 5. Serwis Internetowy nie umożliwia Użytkownikowi zawarcia umowy z instytucjami finansowymi prezentowanymi na stronach Kontomaniak.pl. Zawarcie umowy w zakresie usług świadczonych przez instytucje finansowe jest możliwe na skutek bezpośredniego kontaktu z taką firmą poza Serwisem Internetowym oraz po uzgodnieniu szczegółowych warunków współpracy przez zainteresowany strony. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach instytucji finansowych zamieszczone na stronach Kontomaniak.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
 6. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Kontomaniak.pl. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi, przy czym Usługodawca podejmuje starania, aby tego typu przerwy techniczne przeprowadzane były w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników i jedynie przez niezbędny okres.

4) PRAWA AUTORSKIE DO KONTOMANIAK.PL

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich oraz objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów Usługodawcy udostępnianych za pośrednictwem Kontomaniak.pl możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Użytkownika, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami właściwego prawa.
 5. Użytkownik nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do zasobów dostępnych w Serwisie. Niezależnie od tego, czy są to materiały udostępniane nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników, czy też materiały dostępne w ramach newslettera Usługodawcy, Użytkownikowi zostaje jedynie udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z materiałów w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z materiałów Usługodawcy, poprzez ich wyświetlanie, stosowanie, przechowywanie i odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu), bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę. Użytkownikowi zabrania się w szczególności utrwalania materiałów oraz rozpowszechniania i wprowadzania ich do obrotu w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek techniką. Użytkownik nie ma prawa kopiować udostępnionych mu materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownikowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w materiały i obchodzenia zabezpieczeń dostępu do ich zawartości, w tym ustalania kodu źródłowego.

5) KONTAKT Z KONTOMANIAK.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Kontomaniak.pl jest poczta elektroniczna (adres e-mail: kontakt@kontomaniak.pl) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

6) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego.
 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika za działanie Serwisu i jego Usług określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa polskiego, to jest Kodeks cywilny, ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami mają także zastosowanie dodatkowe uregulowania odpowiedzialności w punkcie 10. Regulaminu.
 4. W przypadku treści i usług cyfrowych udostępnianych Użytkownikowi będącemu konsumentem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q ustawy. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta w razie braku zgodności treści lub usług cyfrowych z zawartą umową.
 5. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i jego Usług można składać na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@kontomaniak.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.
 6. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań osoby składającej reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 8.  Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Zawarte w niniejszym punkcie 7. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług lub dostarczanie treści cyfrowych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy (tj. rozpoczęcia korzystania z danej usługi w Serwisie). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik nr 2 do ustawy z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do (1) umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku obejmujące informację o udzielonej zgodzie.

8) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji rządowych oraz organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę praw i interesów konsumentów w państwie miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
 2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej konsumenci mogą szukać informacji o możliwych pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w siedzibach oraz na stronach internetowych m. in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).
 3. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkowników niebędących konsumentami. Ponadto niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Użytkowników będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie polskich przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2.  Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usług przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto, z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie może zagwarantować, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu Internetowego, niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w razie ich braku – nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Usługodawcą lub w przypadku niezwiązanym z taką umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10)  PLASOWANIE TREŚCI W SERWISIE

 1. Usługodawca może stosować na stronie Serwisu plasowanie prezentowanych produktów finansowych, w tym w szczególności w ramach rankingów. Administrator nie umożliwia instytucjom finansowym odpłatnego wpływania na plasowanie ich produktów finansowych. Poniżej Administrator wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
 2. Wskazane parametry determinujące plasowanie prezentowanych produktów finansowych mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Użytkownikowi znalezienie interesującego go produktu.

11)  NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

 1. 1.       Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE; Dz.Urz. UE L 277 z 27.10.2022, s. 1–102 (dalej jako „Akt o Usługach Cyfrowych”) w zakresie dotyczącym Serwisu Internetowego i Usługodawcy. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę, w tym m.in. w przypadku dodawania komentarzy i opinii, jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 2. PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej kontakt@kontomaniak.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
 3. Procedura zgłaszania nielegalnych treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:
  • a.      Na adres poczty elektronicznej kontakt@kontomaniak.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa (dalej jako „Nielegalne Treści”).
  • b.     Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
  • c.      Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
  • d.     Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
  • e.      Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.
 4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:
  • a.      Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Serwisu Internetowego: 
   • i.     obowiązek korzystania ze Serwisu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach Profilu), zgodnie z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
   •  ii.     obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
   • iii.     zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
   • iv.     zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
   • v.     zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
   • vi.     obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
   • vii.     obowiązek korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niestwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Serwisu Internetowego lub osób trzecich.
  • b.     Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Serwisu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
  • c.      Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
  • d.     Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
 5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.
 6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
 7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

12)  OPINIE I KOMENTARZE

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom wystawianie i dostęp do opinii i ocen dotyczących ofert instytucji finansowych prezentowanych w Serwisie oraz komentarzy pod artykułami w Serwisie. Powyższe treści mogą być zamieszczane przez Użytkowników na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Usługodawca nie weryfikuje czy Użytkownik zamieszczający opinię lub ocenę dotyczącą produktu finansowego prezentowanego na stronie Serwisu jest klientem instytucji finansowej oferującej tern produkt, ani czy korzystał z tego produktu – opinie są niezweryfikowane.
 3. Dodawanie opinii, ocen i komentarzy przez Użytkowników nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Użytkownik formułując opinię lub komentarz obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Wszelkie uwagi w zakresie opinii, ocen i komentarzy mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6 Regulaminu lub – jeżeli ma zastosowanie – w trybie procedury zgłaszania Nielegalnych Treści.

13)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług; zmiany danych Usługodawcy; dodania lub usunięcia Usług; wprowadzenia opłat za korzystanie z Usług lub ich późniejszej zmiany; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Kontomaniak.pl i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • a.     W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, to jest co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • b.     W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte i realizowane umowy.
  • c.     Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania minimalnego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 13.2 lit. a) Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca: (i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; (ii) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Kontomaniak.pl i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych między Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Usługodawcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych za pośrednictwem Kontomaniak.pl, w razie braku możliwości ich polubownego rozwiązania zostaną poddane jurysdykcji sądów polskich. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek bezwzględnie wiążących praw konsumenta w zakresie możliwości wyboru jurysdykcji, przyznanych mu na podstawie przepisów prawa krajowego, unijnego lub postanowień umów międzynarodowych, których nie można wyłączyć w drodze niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z naszego Serwisu Internetowego,

Zespół Kontomaniak.pl