Co to jest Biuro maklerskie?

Biuro maklerskie to wyodrębniona organizacyjnie jednostka lub oddział banku prowadzącego działalność maklerską. Głównym aktem prawnym regulującym działalność biur maklerskich (podobnie jak domów maklerskich) jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentów finansowych. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, która też sprawuje nadzór nad tymi instytucjami. 

Działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności takich jak:

  • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i/lub zbycia instrumentów finansowych na rzecz klienta;
  • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i/lub zbycia instrumentów finansowych na własny rachunek;
  • zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;
  • świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego;
  • oferowanie instrumentów finansowych;
  • świadczenie usług w ramach zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe.

Ciekawostka: Pierwsze biuro maklerskie w Polsce powstało w marcu 1991 roku. Było to Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A., powołane do życia decyzją Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A.