Co to jest Akcjonariusz?

Akcjonariusz – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) będący wspólnikiem spółki (akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej), który jest posiadaczem akcji wyemitowanych przez daną spółkę. Posiadane akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

Wyróżnia się dwie kategorie uprawnień akcjonariusza:

  1. uprawnienia o charakterze majątkowym – to prawo do udziału w zysku rocznym spółki (wypłacane są dywidendy), prawo poboru akcji nowej emisji, a także prawo do udziału w tzw. kwocie likwidacyjnej;
  2. uprawnienia o charakterze korporacyjnym – to prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo głosu, prawo do informacji, bierne prawo wyborcze do organów spółki, a także prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia i wytaczania powództwa na rzecz spółki o naprawienie szkody