Co to jest Akcja (papier wartościowy)?

Akcja (papier wartościowy) – to dokument, który reprezentuje część kapitału zakładowego danej spółki akcyjnej, która jest ich emitentem. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje akcji: imienne i na okaziciela. Posiadane akcje stanowią dowód potwierdzający uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w danej spółce akcyjnej.