Jakie są rodzaje akcji (papierów wartościowych)?

Jakie są rodzaje akcji (papierów wartościowych)?

Inwestowanie na giełdzie wymaga odpowiedniego przygotowania. W tym celu niezbędne jest korzystanie ze wsparcie profesjonalistów, czyli doświadczonych i wykształconych maklerów giełdowych. W tym artykule sprawdzimy, czym dokładnie są akcje giełdowe, jakie ich rodzaje wyróżniamy, kto odpowiada za ich emisję oraz kto odpowiada za analizowanie rynku i sprzedaż papierów wartościowych. Zapraszamy do lektury.

Co to są akcje?

Na początku odpowiedzmy sobie na to, czym jest akcja giełdowa? Zgodnie z prostą definicją akcja to papier wartościowy potwierdzający prawo jej posiadacza do danego majątku. To jeden z instrumentów finansowych stosowanych przez inwestorów. Jednocześnie akcja Zgodnie z definicją z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku akcja to papier wartościowy, który potwierdza prawa majątkowe i niemajątkowe, które wynikają bezpośrednio z uczestnictwa posiadacza akcji w spółce. Obecnie na rynku akcja ma charakter zdematerializowany, czyli nie posiada formy zapisu w postaci dokumentu. Osobą odpowiedzialną za analizowanie rynku, doradzanie inwestycyjne i przeprowadzanie transakcji w imieniu inwestorów prywatnych i instytucjonalnych jest makler giełdowy.

Akcje muszą spełniać określone cechy. Przede wszystkim istnieją w postaci elektronicznego zapisu. Ponadto każda akcja danej spółki musi mieć jednakową wartość. Specyfika rynku pozwala na nabywanie akcji zarówno w formie pierwotnej, jak i na rynku wtórnym, gdzie inwestorzy kupują akcję od innych inwestorów na giełdzie. W zależności od rodzaju akcji, obrót nimi może odbywać się zarówno na giełdzie, jak i w obrocie pozagiełdowym.

Wartość akcji może zmieniać się bardzo dynamicznie. Zależy ona od aktualnego popytu i podaży na nie. Wpływ na wartość akcji ma również obecna sytuacja rynkowa firmy, czy też jej działania wizerunkowe. Jakikolwiek skandale dotyczące produktów lub usług oferowanych przez dany podmiot mogą wpłynąć na drastyczny spadek wartości akcji i powodować straty po stronie inwestora. Właśnie dlatego warto być na bieżąco lub zdecydować się na korzystanie z usług renomowanego maklera giełdowego, który będzie trzymał rękę na pulsie.

Jako akcjonariusz posiadasz określone prawa. Przede wszystkim masz wpływ na decyzje, które zapadają w spółce. Wszystko dlatego, że jedna akcja zwykła odpowiada jednemu głosowi, a uprzywilejowana dwóm głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jeżeli firma decyduje się na wypłacenie dywidendy, to akcjonariuszowi przysługuje prawo do zysku. Posiadacz akcji może sprzedać je na rynku pierwotnym.

Kto emituje akcje?

Zgodnie z obowiązującym prawem akcje giełdowe mogą być emitowane tylko przez podmioty, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Samą emisją nazywa się moment pojawienia się akcji na rynku kapitałowym. Innymi słowami emisja akcji to ich sprzedaż na rynku. Akcja giełdowa może być kupowana zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Sprzedaż akcji giełdowych odbywa się z wykorzystaniem pośrednika, którym jest bank inwestycyjny. W tym ostatnim podmiocie działają maklerzy giełdowi, których zadaniem jest analizowanie rynku i trafne ocenianie potencjału inwestycyjnego. Doświadczony ekspert nie tylko wskazuje, jak inwestować na giełdzie, ale również wskazuje ryzyko inwestycyjne z tym związane. Inwestorzy mogą kupować bezpośrednio lub ze wsparciem pośrednika.

Wyróżnia się dwa rodzaje emisji akcji: pierwotną i wtórną. W tym pierwszym wypadku mamy do czynienia z emisją prowadzoną przez spółkę, która jest właścicielem tych papierów wartościowych. Wtórna emisja akcji występuje wtedy, gdy za ich sprzedaż odpowiada spółka będąca drugim właścicielem.

Emisja akcji może być powodowana kilkoma celami. Przede wszystkim firmy przeprowadzają emisję akcji po to, aby zwiększyć swój kapitał. Kolejnym celem emitowania akcji jest zwiększenie ich płynności na rynku.

Przy inwestowaniu w akcje warto dokładnie sprawdzić dany podmiot, jego historię oraz potencjał. O tym jak sprawdzić kontrahenta pisaliśmy w jednym z naszych poradników. Informacje z nim zawarte można wykorzystać przy ocenie ryzyka inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rodzaje akcji

Wiemy już, co to jest akcja na giełdzie. Teraz warto zastanowić się nad tym, jakie są rodzaje akcji z uwzględnieniem różnych kryteriów ich podziału.

Podział akcji ze względu na sposób przenoszenia własności obejmuje: akcje imienne i na okaziciela. Te pierwsze wskazują dokładnie właściciela akcji z imienia i nazwisko. Akcje takie również można zbywać.

Ze względu na formę pokrycia wymienia się akcje gotówkowe (opłacane całkowicie lub częściowe), które są wydawane po zapłacie minimum 1/4 ich wartości oraz akcje aportowe wydawane w zamian za wkłady rzeczowe.

Kolejny podział uwzględnia uprawnienia akcjonariuszy. W tym wypadku wymienia się akcje zwykłe i uprzywilejowane. Inne mniej popularne podziały wyróżniają również takie rzadziej stosowane akcje jak: głosowe i nieme, objęte współwłasnością, gratisowe i winkulowane.

Kupno akcji to jeden ze sposobów na dywersyfikowanie źródeł przychodów i nabywanie różnego rodzaju instrumentów finansowych. Wszystko po to, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. W związku z tym każda decyzja powinna być poparta dobrą analizą. Nasi eksperci w jednym z poradników wskazywali na to, jak zarabiać na bankach. Z tym tematem również warto się zapoznać.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!