Co to jest Rynek kapitałowy?

Rynek kapitałowy – część rynku finansowego, w obrębie którego prowadzone są transakcje instrumentami finansowymi, średnio- i długoterminowymi. W szerokim ujęciu obejmuje różne rynki o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, takie jak rynki: papierów wartościowych, walutowe, kredytowe, inwestycyjne i majątkowe. Jako rynek kapitałowy można również określać sam obrót kapitałami finansowymi. Rynek kapitałowy może być pierwotny (papiery wartościowe nabywane są bezpośrednio od emitentów) oraz wtórny (papiery wartościowe sprzedawane są przez inne podmioty). Rynek kapitałowy dzielony jest na dwa segmenty: rynek giełdowy oraz rynek pozagiełdowy.