Jak wypełnić PIT-11 dla osoby do 26 roku życia?

Jak wypełnić PIT-11 dla osoby do 26 roku życia?

Osoby do 26. roku życia w określonych przypadkach mogą skorzystać z ulgi dla młodych i ustawowego zwolnienia z obowiązku podatkowego. Nie oznacza to jednak, że nie powinny otrzymać od pracodawcy rozliczenia PIT 11. Z tego artykułu dowiesz się, jak wypełnić PIT 11 dla osoby do 26 roku życia, jak wygląda ten dokument oraz co jeszcze warto o nim wiedzieć. Zapraszamy do lektury.

Czy wystawić PIT-11 dla osoby do 26 roku życia?

Dla osób pracujących poniżej 26. roku życia przygotowana została tzw. ulga dla młodych. To zwolnienie z obowiązku podatkowego w przypadku określonych źródeł przychodów w tym:

 • pracy na umowę o pracę;
 • pracy na umowę zlecenie;
 • stażu uczniowskiego;
 • praktyki absolwenckiej;
 • zasiłku macierzyńskiego.

Wprowadzono ją po to, aby ułatwić młodym ludziom start w dorosłe życie, zachęcić ich do podjęcia legalnego zatrudnienia oraz poprawić ich sytuację finansową. Ulga działa automatycznie na mocy prawa.

Jaki PIT dla studenta do 26. roku życia? Choć osoby do 26. roku życia często są zwolnione z podatku, to jednak nie oznacza to, że płatnik nie musi wystawiać im rozliczenia PIT-11. Czy trzeba rozliczać PIT 11 do 26 roku życia? Odpowiedź brzmi: tak, jeżeli od jakichkolwiek z tych przychodów zostały pobrane zaliczki na podatek. Może to być związane m.in. z przekroczeniem limitu dla ulgi dla młodych, skończeniem 26. roku życia czy też osiąganiem przychodów, które nie podlegają zwolnieniu. Płatnik ma wtedy obowiązek przygotowania stosownych dokumentów. Zgodnie z przepisami to płatnik zobowiązany jest do wystawienia PIT 11 z przychodami osiąganymi przez pracownika poniżej 26. roku życia, któremu przysługuje ulga dla młodych.

Jeżeli podatnik osiąga przychody, które w całości są zwolnione z opodatkowania ze względu na ulgę dla młodych, to płatnik nie ma obowiązku wystawiania PIT-11. W praktyce jednak często spotyka się taką sytuację, w której pracodawca dostarcza podatnikowi ten dokument w celach informacyjnych.

Ponadto informacji PIT-11 nie wystawia się osobom poniżej 26. roku życia, które pracują na umowę zlecenie lub o dzieło, a wartość wynagrodzenia z całej umowy nie przekroczy 200 złotych. Dane z PIT 11 są niezbędne do przygotowania zeznania podatkowego m.in. na formularzach PIT 36 lub PIT 37.

Co zrobić w sytuacji, gdy płatnik nie przekaże PIT 11?

Zdarza się jednak, że płatnik (pracodawca) nie przygotuje i nie przekaże podatnikowi rozliczenia PIT 11. Jeżeli kontakt w tej sprawie jest utrudniony lub nie przynosi zamierzonych efektów, to podatnik powinien wziąć sprawy w swoje ręce. We własnym zakresie należy m.in.:

 • ustalić wysokość swoich wynagrodzeń w danym roku podatkowym (np. na podstawie przelewów lub umowy);
 • ustalić przysługujące pracownikowi koszty uzyskania wynagrodzenia oraz zaliczki na podatek, które płatnik powinien wpłacić do ZUS oraz Urzędu Skarbowego;
 • wpisać ustalone kwoty w dokumencie PIT 11.

Należy również pamiętać o tym, że nie wszystkie przychody osób poniżej 26. roku życia są zwolnione z obowiązku podatkowego. Osoby korzystające z ulgi dla młodych, muszą odprowadzić podatek m.in. od: zarobków uzyskiwanych od zagranicznego pracodawcy czy też różnego rodzaju świadczeń.

Jak wygląda PIT 11 osoby do 26 roku życia?

Informacja podatkowa PIT 11 charakteryzuje się uniwersalnym formularzem. Oznacza to, że dokument zawiera te same pozycje zarówno w przypadku osób do 26. roku życia, jak i starszych. Oczywiście różnią się rubryki, które są wypełniane przez płatnika. Rozliczenie PIT 11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składa się z jasnych pól wypełnianych przez składającego oraz ciemnych pól wypełnianych przez urzędnika.

Deklaracja PIT 11 ma cztery strony. Wchodzą w nią takie części jak:

 • A: miejsce i cel składania informacji;
 • B: dane identyfikacyjne składającego (płatnika/pracodawcy);
 • C: dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika;
 • D: informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • E: dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki;
 • F: informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy;
 • G: informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku;
 • H: podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku / pełnomocnika płatnika;
 • I: podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji.

W przypadku osób poniżej 26. roku życia w części E warto zwrócić uwagę na takie źródła przychodów w wierszach 2 i 6, czyli kolejno na:

 • należności z tytułów stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej uzyskane od dnia 1.08.2019 do ukończenia 26. roku życia;
 • należności z tytułu umowy zlecenia uzyskane od dnia 1.08.2019 do ukończenia 26. roku życia.

Jak wypełnić PIT-11 dla osoby do 26 roku życia?

Informację PIT-11 dla osoby poniżej 26. roku życia należy wypełnić zgodnie z prawem i przyjętymi standardami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rekomenduje się kontakt z urzędnikiem Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na lokalizację siedziby płatnika.

W PIT-11 do 26. roku życia są dwa miejsca, w których płatnik wykazuje należności otrzymane przed podatników. Gdzie więc je wpisać, aby zrobić to dobrze? Już spieszymy z odpowiedzią. W części E w wierszu drugim wpisuje się należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej otrzymane przez podatników do ukończenia 26 roku życia. Wpisuje się je tylko wtedy, gdy rzeczywiście były pobierane od przychodów osoby w tym wieku. Ma to miejsce tylko w dwóch przypadkach.

Pierwszym z nim jest sytuacja, w której podatnik poniżej 26. roku życia złożył pisemne oświadczenie, że chce zrezygnować ze stosowania wobec niego ulgi dla młodych. Na taki krok decydują się podatnicy, którzy m.in. pracują w dwóch miejscach i wiedzą, że przekroczą limit ulgi. Druga sytuacja ma miejsce wtedy, gdy ten limit zostanie przekroczony. Wynosi on 85 528 zł. Jeżeli zarobki w skali roku są wyższe, to płatnik od nadwyżki potrąca należności na rzecz Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli powyższe ma miejsce, to w wierszu 3 wpisuje się przychody uzyskane przez podatnika i koszty uzyskania przychodu dla osób do 26. roku życia w PIT-11 wraz z sumą zaliczek pobranych przez płatnika. Jednocześnie w tym wierszu nie można wpisać żadnych przychodów, które zostały uzyskane przed podatnika po dniu ukończenia przez niego 26. roku życia.

W kontekście osób poniżej 26. roku życia i ulgi dla młodych ważna jest również część G. Konkretnie chodzi o pozycje 109-113. To w nich wykazuje się: Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich oraz z zasiłków macierzyńskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy. Podaje się je zgodnie ze stanem faktycznym aż do momentu osiągnięcia wysokości limitu zwolnienia.

Co oznacza to w praktyce dla płatnika? To, że płatnik przychody uzyskiwane przez jedną osobę może uwzględniać w kilku pozycjach w formularzu PIT-11. Konkretne w pozycjach:

 • 110 - przychody podlegające zwolnieniu z podatku;
 • 36 - przychody, od których pobrano zaliczkę w związku z przekroczeniem limitu;
 • 29 - przychody, od których pobrano zaliczkę w związku z uzyskaniem ich po 26. roku życia.

Czy trzeba rozliczyć PIT 11 do 26. roku życia?

Czy trzeba i jak rozliczyć PIT 11 do 26. roku życia? Jeżeli 100% przychodów generowanych jest ze źródeł podlegających zwolnieniu z podatku z uwagi na ulgę dla młodych i łączna kwota przychodów nie przekracza 85 528 zł, to nie ma takiej potrzeby. Taka pojawia się dopiero wtedy, gdy limit przychodów zostanie przekroczony lub podatnik otrzymuje wynagrodzenie, lub świadczenia ze źródeł, które nie kwalifikują się do zwolnienia. Wówczas niezbędne będzie złożenie rocznego zeznania podatkowego. To odpowiedź na to, czy osoby do 26. roku życia muszą składać PIT.

Jeżeli ten obowiązek Ciebie dotyczy, to sprawdź, jak rozliczyć PIT przez internet. Warto również mieć świadomość tego, jak sprawdzić, czy Urząd Skarbowy rozliczył PIT. Dzięki temu można zyskać pewność, że dokumentacja została złożona prawidłowo. Zachęcamy do zapoznania się ze swoimi prawami i obowiązkami oraz do analizy innych naszych artykułów. Dowiesz się z nich m.in. tego, jakie są obowiązujące progi podatkowe w Polsce.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!