Jak zacząć inwestowanie na giełdzie?

Jak zacząć inwestowanie na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie to jeden ze sposobów na pomnażanie majątku. Z jednej strony pozwala na osiągnięcie sporych zysków, ale z drugiej wiąże się z ryzykiem straty oszczędności. Jednak im więcej wiesz na temat giełdy i inwestowania, tym bezpieczniej możesz obracać własnymi pieniędzmi. Sprawdź zatem, czym jest giełda, na czym polega analiza techniczna i analiza fundamentalna oraz gdzie najlepiej zdobywać wiedzę dotyczącą inwestowania na giełdzie.

Czym jest giełda?

Giełda to instytucja, umożliwiająca zakup i sprzedaż papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. W Polsce obrót udziałami odbywa się tylko i wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych, której siedziba znajduje się w Warszawie.

Inwestorzy mogą dokonywać transakcji giełdowych w dni robocze, w określonych godzinach. W Polsce sesja giełdowa trwa w godzinach od 9:00 do 16:50, ale na pół godziny przed jej otwarciem można już składać zlecenia zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, choć jeszcze nie dochodzi do zawierania transakcji. Podobna sytuacja ma miejsce w godzinach od 16:50 do 17:00. Natomiast od 17:00 do 17:05 trwa tzw. dogrywka, która pozwala na złożenie zleceń z limitem wynoszącym kurs zamknięcia.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne fazy sesji giełdowej różnią się w zależności od notowanych instrumentów. Przedstawiony powyżej harmonogram dotyczy m.in. akcji WIG20, akcji mWIG40, akcji sWIG80, certyfikatów inwestycyjnych, czy akcji NewConnect. Aby handlować na giełdzie potrzebne jest konto maklerskie.

W co inwestować na giełdzie?

Najpopularniejszym przedmiotem transakcji giełdowych są akcje. Możesz obracać zarówno akcjami poszczególnych spółek, ale równie dobrze możesz inwestować w indeksy giełdowe, takie jak WIG20, mWIG40 czy sWIG80.

WIG to skrót od Warszawskiego Indeksu Giełdowego, który obejmuje akcje spółek na rynku podstawowym. WIG20 dotyczy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na GPW, przy czym nie może on obejmować więcej niż 5 spółek z jednego sektora. Z kolei mWIG40 odnosi się do 40 średnich spółek notowanych na GPW, a sWIG80 obejmuje 80 małych spółek obecnych na GPW.

Inwestor zyskuje na obrocie akcjami, gdy uda mu się je sprzedać po wyższej cenie niż je zakupił. Poza tym nabywca akcji może liczyć na zyski w postaci dywidendy, czyli wypłatę części zysku spółki w danym roku.

Giełda pozwala także na obrót obligacjami skarbowymi, które emitowane są przez Skarb Państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa. Obligacje to papiery dłużne o długoterminowym charakterze. Emiter obligacji jest zobowiązany do ich wykupu od inwestorów po określonym czasie, który może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Cena wykupu obligacji jest zazwyczaj powiększona o naliczone odsetki, dzięki czemu inwestowanie w obligacje staje się opłacalne i bezpieczne.

Na giełdzie możesz zainwestować także w bony skarbowe, czyli krótkoterminowe papiery dłużne, których emiterem jest rząd. Inwestycja w bony skarbowe jest nisko ryzykowna, ale i zyski są odpowiednio niższe.

Poza tym giełda to miejsce, w którym możesz zakupić:

 • certyfikaty inwestycyjne - papiery wartościowe, zaświadczające o wykupie udziałów w funduszu inwestycyjnym,
 • opcje - umowa, nadająca ci prawo zakupu lub sprzedaży danego instrumentu bazowego w określonym terminie i po ustalonej cenie,
 • kontrakty terminowe - instrument finansowy, które polegają na dokonywaniu zakładów finansowych dotyczących kursów poszczególnych spółek.

Czym jest analiza techniczna i fundamentalna?

W przypadku inwestowania na giełdzie wyróżnia się dwie podstawowe metody analizowania rynku. Są to:

 • analiza techniczna,
 • analiza fundamentalna.

Analiza techniczna polega na prognozowaniu przyszłych kursów papierów wartościowych na bazie tego, jak ich ceny kształtowały się w przeszłości. Służy ona do wyznaczania momentów, w których zakup lub sprzedaż danego papieru wartościowego będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia inwestora.

Analiza techniczna opiera się na teorii Dowa, która zakłada, że:

 • cena jest odzwierciedleniem wszystkich czynników, które oddziaływają na rynek,
 • ruch cen podlega trendom, a te można identyfikować i wykorzystywać do generowania zysków,
 • ruch cen jest historycznie powtarzalny.

Głównymi zaletami analizy technicznej jest fakt, że ilość danych niezbędnych do jej wykonania jest niewielka w porównaniu z analizą fundamentalną, a do tego pozwala na dość łatwe identyfikowanie najlepszych momentów wejścia i wyjścia na rynek.

Czasem jednak zdarza się, że w wyniku analizy technicznej inwestor uzyskuje sprzeczne rezultaty, które z jednej strony zachęcają do kupna, a z drugiej do sprzedaży. Poza tym analiza techniczna, jako że opiera się na przewidywaniu tendencji rynkowych, nie sprawdza się w przypadku rynków o dużej zmienności oraz nagłych i dynamicznych trendów.

Natomiast analiza fundamentalna polega na analizie kondycji ekonomicznej danej spółki, która pozwoli na oszacowanie jej wartości. Analiza fundamentalna opiera się na ocenie następujących czynników:

 • analiza makrootoczenia,
 • analiza sektorów, w których działa dana spółka,
 • analiza ogólnej sytuacji spółki,
 • analiza finansowa spółki,
 • wycena spółki.

W wyniku analizy fundamentalnej uzyskujesz cenę akcji danej spółki, którą następnie należy porównać z aktualną ceną giełdową akcji. Jeśli cena akcji spółki jest wyższa od ceny giełdowej, warto je kupować. Natomiast, gdy cena akcji spółki jest niższa od aktualnej ceny giełdowej, należy je sprzedawać.

Analiza fundamentalna sprawdza się szczególne w przypadku inwestycji długoterminowych, których celem jest wzrost kapitału. Poza tym jej wykorzystanie pozwala na zdobycie dogłębnej wiedzy w branży, w której działa analizowana spółka.

Trzeba jednak pamiętać, że analiza fundamentalna bazuje na pewnych założeniach, a ich przyjęcie może w dużej mierze wpłynąć na uzyskane przewidywania. Poza tym analiza fundamentalna wiele mówi o potencjale rozwojowym spółki, ale nie wskazuje precyzyjnych momentów, w których warto akcje skupować lub sprzedawać.

Którą z metod analizy warto zatem zastosować? Wszystko zależy od twoich indywidualnych predyspozycji jako inwestora. Można przyjąć, że analiza techniczna najlepiej sprawdzi się w przypadku inwestorów, którzy sporo inwestują i zajmują się spekulacjami. Natomiast analiza fundamentalna przyniesie korzyści przede wszystkim inwestorom bardziej konserwatywnym, długoterminowym. Oczywiście, jeśli tylko masz taką możliwość, łącz ze sobą oba sposoby analizy rynku.

Gdzie pozyskiwać wiedzę na temat rynków i inwestowania?

Zyskowne inwestowanie wiąże się z nieustannym trzymaniem ręki na pulsie i posiadaniem aktualnej wiedzy na temat gospodarki, biznesu i polityki. Stąd warto na bieżąco śledzić informacje z tych obszarów, na co pozwalają, chociażby różne portale internetowe. Dobrym źródłem informacji jest również Komisja Nadzoru Finansowego, która pozwoli ci sprawdzić, czy dany podmiot, w który chcesz zainwestować, nie widnieje na liście ostrzeżeń.

Wiedzę na temat mechanizmów rynkowych warto także czerpać od ekspertów, ale nie należy przeceniać ich zaleceń. Nawet najbardziej doświadczony ekonom nie jest w stanie idealnie przewidzieć tego, jak w przyszłości zachowa się rynek.

Z tego względu nie należy inwestować w instrumenty, których nie rozumiesz, a ryzyko straty musisz traktować całkiem realnie. Trzeba jednak przyznać, że śledzenie sytuacji rynkowej i zdobywanie wiedzy na temat inwestowania znacznie zwiększa twoje szanse na zysk. Gdzie zatem możesz uczyć się inwestowania?

Sprawdź porównanie rachunków maklerskich.

Gdzie uczyć się inwestowania na giełdzie?

Wiedzę na temat inwestowania możesz czerpać z profesjonalnych książek, a także specjalistycznych blogów i portali informacyjnych. Również na stronach KNF znajdziesz broszury i sporo materiałów edukacyjnych. Cenne źródło twojej wiedzy mogą stanowić także analizy giełdowe.

Poza tym możesz brać udział w konferencjach, kongresach i różnych eventach, na których omawiane są różne zagadnienia dotyczące giełdy i inwestowania. Również oferta szkoleń i kursów, a także webinarów może stanowić dobry punkt wyjścia w przypadku nauki inwestowania.

Nie ma jednak lepszego nauczyciela niż praktyka. Nic nie zastąpi doświadczenia pochodzącego z faktycznego inwestowania, własnej analizy oraz wyciągania wniosków na przyszłość.

Podsumowanie

Giełda to instytucja, która umożliwia obrót papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi. Do najważniejszych z nich należą akcje, obligacje, bony skarbowe, certyfikaty inwestycyjne, opcje oraz kontrakty terminowe.

W skutecznym inwestowaniu na giełdzie pomagają analizy rynku w postaci analizy technicznej i analizy fundamentalnej. Ta pierwsza polega na obserwowaniu tego, jak w przeszłości kształtowały się ceny akcji i przewidywanie na tej podstawie cen w przyszłości. Natomiast analiza fundamentalna pozwala na dogłębne zbadanie ekonomicznej sytuacji danej spółki.

Inwestowanie na giełdzie wymaga tego, aby na bieżąco śledzić sytuację na rynku gospodarczym, politycznym, a także społecznym. I choć inwestowania można uczyć się z książek, szkoleń czy konferencji, nic nie zastąpi autentycznego doświadczenia, jakie wiąże się z realnym obrotem papierami wartościowymi na giełdzie.

Komentarze i opinie użytkowników

Bądź pierwszy, napisz opinię!