Co to jest Kontrakt terminowy?

Kontrakt terminowy to jeden z instrumentów pochodnych, będący umową zawieraną przez dwie strony transakcji kupna i sprzedaży instrumentów bazowych. W kontrakcie terminowym musi być wskazana określona ilość, cena oraz termin sprzedaży tych instrumentów. Zadaniem kontraktu terminowego jest ograniczenie ryzyka zmiany w przyszłości ceny danego instrumentu bazowego.

Kontrakty terminowe mogą być zawierane np. na waluty, akcje, surowce czy też indeksy.

Do kontraktów terminowych zalicza się:

  • kontrakty futures - związane z giełdą (a przez to nazywane również kontraktami giełdowymi), w obrębie których wyszczególnia się m.in. walutowe kontrakty futures oraz kontrakty terminowe na akcje;
  • kontrakty forward – zawierane na rynku pozagiełdowym.