Co to jest Fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny - osoba prawna, której działalność polega na lokowaniu środków pieniężnych pozyskanych w drodze publicznego lub niepublicznego oferowania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe. Wyróżnia się dwa podstawowe typy funduszy inwestycyjnych: otwarte (FIO o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa) oraz zamknięte (FIZ ze stałą liczbą tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych).