Co to jest Fundusz hedgingowy?

Fundusz hedgingowy – rodzaj funduszy inwestycyjnych obarczonych wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Tego typu fundusze polegają na inwestowaniu w instrumenty pochodne (niebędące papierami wartościowymi), z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej. Z tego też powodu fundusz hedgingowy pozwala na obracanie znacznie wyższymi środkami niż wniesiony kapitał, a co za tym idzie, możliwe jest wygenerowanie znacznie wyższego zysku, ale i poniesienie znacznie większych strat.