PIT-8c - czym jest i jak go rozliczyć?

PIT-8c - czym jest i jak go rozliczyć?

Obowiązkiem podatnika jest regulowanie jego należności podatkowych wobec Urzędu Skarbowego. W celu poprawnego wypełnienia zeznania podatkowego korzysta się z różnego rodzaju informacji udostępnianych m.in. przez pracodawcę. Jedną z takich informacji jest PIT 8c. To dokument, który zawiera informacje o wybranych dochodach z kapitałów pieniężnych. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest PIT 8c, kto go wystawia oraz jak i do kiedy należy go rozliczyć.

PIT 8c – co to?

Podstawę prawną dla informacji PIT 8c stanowi Ustawa o PIT. Zgodnie z jej przepisami we wskazanym dokumencie uwzględnia się określone rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych, które rozpisano w art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT. Wymienia się je w części D formularza wg konkretnych pozycji:

  • pozycja 1: odpłatne zbycie papierów wartościowych;
  • pozycja 2: realizacja praw wynikających z papierów wartościowych;
  • pozycja 3: odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających;
  • pozycja 4: odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji);
  • pozycja 5: objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

Dochody wykazane w informacji PIT 8c sumuje się, a otrzymaną wartość uwzględnia się w ramach deklaracji rocznej PIT 38 w pozycjach 20 i 21. W pozycji 20 PIT 38 wpisuje się wartość przychodów, a w pozycji 21 wartość poniesionych kosztów. Deklarację PIT 38 składa się po to, aby obliczyć, a następnie prawidłowo zapłacić podatek od dochodów kapitałowych pieniężnych. Uwzględnia się w nim również tzw. podatek od kryptowalut, czyli od walut wirtualnych.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody kapitałowe w walucie obcej, to je również należy uwzględnić w informacji PIT 8c. Podaje się je w złotówkach po przeliczeniu według kursu średniego NBP, który obowiązuje ostatniego dnia roboczego przed dniem uzyskania przychodu. Może dojść do sytuacji, że podatnik uzyskuje przychody, które nie są wykazywane w części D formularza. Wówczas uwzględnia się je w pozycji 37 w części E zatytułowanej: Informacje o wysokości przychodów niewykazanych w części D. Wartość ta przepisywana jest do formularza deklaracji PIT 38 w pozycji 22.

PIT 8c – kto wystawia?

Kto składa PIT 8c? Za wystawienie tej informacji odpowiadają podmioty takie jak:

  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • jednostki niemające osobowości prawnej.

W praktyce oznacza to, że za przygotowanie tego dokumentu dla podatnika odpowiadają: biuro maklerskie, broker czy też inne instytucje finansowe, które nie są zobligowane do naliczania, pobierania i opłacania podatków od zysków kapitałowych. Oznacza to, że jeżeli grasz na giełdzie, to makler powinien przekazać Ci informację PIT 8c, na podstawie której możliwe będzie prawidłowe rozliczenie podatku należnego na rzecz Urzędu Skarbowego.

Informacja PIT 8c przekazywana jest w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Drugi egzemplarz jest drukowany i przekazywany do podatnika w dowolnej formie: elektronicznej lub podpisanego wydruku. Jeżeli uzyskujesz zyski z kapitałów pieniężnych z różnych źródeł, to otrzymasz kilka informacji PIT 8c, a wartości z nich należy zsumować i uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT 38.

Należy mieć jednak na uwadze to, że w przypadku inwestowania w zagranicznych instytucjach finansowych, nie otrzymamy od nich rozliczenia. Zyski z tych źródeł nie zostaną automatycznie uwzględnione w PIT 8c, ponieważ zagraniczne instytucje nie mają obowiązku wystawiania takiej informacji. Oznacza to, że zyski te należy bezpośrednio uwzględnić w deklaracji PIT 38. Obowiązkiem podatnika jest dopilnowanie tego, aby wszystko odbyło się zgodnie ze stanem faktycznym. 

PIT 8c – dla kogo?

Deklaracja podatkowa PIT 38 przeznaczona jest zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Oznacza to, że informację PIT 8c otrzymują obie te grupy podatników. Warunkiem jest to, że uzyskują oni przychody kapitałowe. Mogą generować zysk lub stratę. Za przygotowanie informacji PIT 8c odpowiadają biura maklerskie, brokerzy i instytucje finansowe, a za jej rozliczenie w zeznaniu rocznym podatnicy, którzy uzyskują przychody z zysków kapitałowych wymienionych w  art. 39 ust. 3 Ustawy o PIT. W informacji PIT 8c nie uwzględnia się zysków osiąganych z takich instrumentów, jak m.in.: lokaty bankowe, oprocentowane rachunki i otwarte fundusze inwestycyjne.

PIT 8c – jak rozliczyć?

Wiemy już, czym jest i kiedy PIT 8c jest przygotowywany. Warto zastanowić się nad tym, jak wygląda rozliczenie PIT 8c. Jako że jest to informacja podatkowa, to zawarte w niej dane służą do wypełnienia właściwego zeznania rocznego. Gdzie wykazać PIT 8c? Służy do tego formularz PIT 38. W celu rozliczenia informacje z PIT 8c wpisuje się do formularza PIT 38. W deklaracji tej znajudją się takie pozycje, jakm.in.: strata z lat ubiegłych (28), zaokrąglona podstawa obliczenia podatku (29), stawka podatku (30), wskazanie podatku od dochodów (31), ewentualna kwota podatku zapłaconego za granicą w przeliczeniu na złotówki (32), wykazanie zaokrąglonego podatku należnego (33).

Zastanawiasz się ile procent podatku przy PIT 8c? Zyski z kapitałów pieniężnych nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Reguluje to Ustawa o PIT. Zgodnie z nią przy tego typu zyskach stosuje się stałą stawkę ryczałtu na poziomie 19%. Jest ona niezmienna dla rezydentów Polski. Może być inna w przypadku nierezydentów, jednak jest to uzależnione od międzynarodowych umów zawartych przez polski rząd.

Czy przy PIT 8c trzeba rozliczać stratę? Zgodnie z obowiązującym prawem nawet podatnik, który zanotował stratę, ma obowiązek sięgnąć po dane z tego dokumentu i złożyć zeznanie podatkowe w postaci formularza PIT 38. W zakresie zeznań podatkowych warto zapoznać się równie z innymi naszymi artykułami, w których opisujemy m.in.: PIT-8arPIT-11 czy też PIT-39. Choć przy PIT 38 nie ma to zastosowania, to jednak każdy podatnik powinien też znać obowiązujące progi podatkowe w Polsce.

Deklarację PIT 38 wypełnioną w oparciu o informację PIT 8c można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. W tej pierwszej opcji korzysta się z aplikacji e-Deklaracje lub usługi Twój e-PIT przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Dokument papierowy można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym lub wysłać Pocztą Polską.

PIT 8c – do kiedy?

Do kiedy rozliczyć PIT 8c? Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczenie informacji PIT 8c do podatnika ma na to określony czas. Doręczenie powinno nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia lutego roku następującego po tym, którego dotyczy informacja. Takie potwierdzenie powinno być poświadczone. Jeszcze mniej czasu jest na dostarczenie PIT 8c online do Urzędu Skarbowego. Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie tego dokumentu ma na to czas tylko do 31 stycznia roku następującego po tym, którego dotyczy informacja. Daty te nie są przypadkowe. Ustawodawca gwarantuje w ten sposób czas podatnikowi niezbędny do swobodne przygotowania zeznania rocznego. Jako podatnik masz odpowiedni bufor czasowy, jednak złożenie deklaracji PIT 38 musi nastąpić w wyznaczonym terminie.

Roczne zeznanie podatkowe można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeżeli termin 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, to automatycznie termin graniczny wypada w następujący po nim dzień roboczy. Przekroczenie tego terminu powoduje konsekwencje. Podatnik, który nie wypełni swojego obowiązku, podlega karze skarbowej do 720 dniówek lub nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Z doświadczenia wiemy jednak, że najczęściej kończy się na złożeniu czynnego żalu i tłumaczeniach przed Urzędem Skarbowym. Wszystko po to, aby uniknąć poważniejszych konsekwencji. W związku z tym rekomenduje się sprawne złożenie zeznania podatkowego i niezostawiania tego na ostatnią chwilę. Zachęcamy do odpowiedzialnego wypełniania deklaracji podatkowych oraz do zapoznania się z innymi naszymi artykułami w tej tematyce.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!