Jak napisać do banku reklamację od kredytu frankowego?

Jak napisać do banku reklamację od kredytu frankowego?

W ostatnich latach coraz więcej klientów z kredytem frankowym próbuje dochodzić swoich roszczeń i dąży do unieważnienia umowy kredytowej. W sporadycznych sytuacjach zdarza się nawet, że takie zobowiązanie jest odfrankowiane. Warto zastanowić się nad tym, jak wygląda schemat postępowania w takim przypadku oraz jak powinna wyglądać reklamacja kredytu frankowego. 

Reklamacja kredytu frankowego – od czego zacząć?

Przede wszystkim na początku warto dokładnie sprawdzić typ posiadanego kredytu frankowego oraz zapoznać się z zapisami zawartymi w umowie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy kredytobiorca musi być ekspertem w tym obszarze. Właśnie dlatego rekomendujemy kontakt z renomowaną kancelarią, która specjalizuje się w prowadzeniu reklamacji i spraw sądowych dotyczących frankowiczów.

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy i chcesz ubiegać się o jego unieważnienie, to pierwszym krokiem powinna być starannie przygotowana reklamacja kredytu we frankach, którą kieruje się bezpośrednio do banku. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi banku na to, że umowa kredytowa zawiera błędy będące podstawą do unieważnienia jej zapisów. Ponadto reklamacja w sprawie kredytu frankowego może być sposobem na polubowne zakończenie sporu pomiędzy stronami, zanim wkroczy on na drogę sądową.

Sprawdźmy, czym dokładnie jest reklamacja do banku w sprawie kredytu we frankach. To oficjalne pismo, które kierowane jest to decydentów instytucji finansowej, w które zaciągnięto kredyt w obcej walucie. W ostatnich latach pojawiają się korzystne wyroki dla kredytobiorców, które zachęcają nowe osoby do próby walki o swoje prawa. Dotyczy to przede wszystkim wadliwych zapisów, które umożliwiają bankom dowolne kształtowanie salda zadłużenia kredytobiorcy. To nie tylko nielegalne, ale również nieetyczne. Potwierdzają to zarówno wyroki polskich sądów, jak i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zanim zdecydujesz się na przygotowanie pisma, musisz zgromadzić kompletną dokumentację dotyczącą zobowiązania we frankach. Dokładnie przejrzyj dokumenty posiadane w domu, a w przypadku takiej konieczności udaj się do oddziału banku, gdzie przechowywane są ich kopie. Kluczowe przy składaniu reklamacji są: umowa kredytowa wraz z załącznikami oraz regulaminy usługi. Dokumenty są potrzebne do tego, aby sprawdzić, czy w ich zapisach znajdują się postanowienia abuzywne. To one są podstawą wszelkich roszczeń i reklamacji do banku w sprawie kredytu frankowego. Jeżeli te postanowienia znajdują się w zapisach umowy, to wystąp do banku z wnioskiem o wydanie historii spłaty kredytu „rata do raty”, dokumentu potwierdzającego obecne zadłużenie oraz planu kolejnych rat. Obowiązkiem instytucji finansowej jest udostępnienie tych dokumentów, jednak z doświadczenia wiemy, że cały proces może trwać długo, a przedstawiciele banku starają się go utrudnić.

Gdy zgromadzisz te dokumenty, to przejdź do przygotowania reklamacji. Dokument ten powinien być pierwszym krokiem w ramach dochodzenia swoich roszczeń. Wstąpienie na drogę sądową jest kolejnym krokiem wtedy, gdy reklamacja do banku zostanie odrzucona. W piśmie reklamacyjnym uwzględnij sumę dokonanych dotychczas wpłat oraz wezwij bank do zwrotu tych świadczeń. Inne niezbędne elementy to m.in.: dokładne określenie tego, czego żądamy od banku oraz wskazanie zapisów umowy, które są wadliwe. Ich brak może skutkować odrzuceniem reklamacji z przyczyn formalnych. Ponadto pismo musi zawierać konkretny termin, do którego środki muszą być zwrócone. Tylko wtedy roszczenie będzie wymagalne.

Sporadycznie zdarza się, że kredytobiorca ubiega się o odfrankowienie umowy. Wówczas wylicza się różnicę pomiędzy wpłaconymi ratami a tymi, które pozostały jeszcze do spłaty. Ważne jest to, aby reklamacja do banku była złożona prawidłowo i zawierała niezbędne elementy. Tylko w ten sposób wyczerpie ona drogę ugodową oraz pozwoli na ewentualne wstąpienie na drogę sądową. Warto też sprawdzić,jak wyegzekwować od banku zwrot prowizji w przypadku szybszej spłaty kredytu.

Reklamacja do banku kredyt frankowy – wzór

Niezwykle ważne jest to, aby starannie przygotować reklamację kredytu frankowego. Wzór tego dokumentu może się różnić w zależności od tego, z usług jakiej kancelarii skorzystasz. Są jednak elementy, które bezwzględnie powinny znaleźć się na piśmie.

Pierwszą kategorię stanowią informacje pozwalające na dokładną identyfikację kredytobiorcy:

 • imię i nazwisko kredytobiorcy;
 • adres zamieszkania (oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny);
 • data zawarcia umowy kredytowej;
 • numer umowy kredytowej;
 • adres email do kontaktu;
 • żądania wobec banku;
 • uzasadnienie roszczeń kredytobiorcy z wyszczególnieniem konkretnych paragrafów w umowie;
 • wezwanie do zawarcia porozumienia/pozytywnego rozpatrzenia reklamacji;
 • czytelny podpis kredytobiorcy.

Drugą kategorię stanowią informacje ogólne oraz dotyczące instytucji bankowej:

 • miejsce i data sporządzenia pisma;
 • dokładna nazwa banku;
 • adres banku i inne dane teleadresowe.

Przykładowe pismo reklamacyjne od kredytu frankowego może wyglądać tak:

                                                                                                                      Miejscowość, data

Dane banku


OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY / ZAWARCIA UGODY

Ja, niżej podpisany, we własnym imieniu składam reklamację odnośnie umowy o kredyt hipoteczny nr ……………… z dnia …………….. r. Na podstawie umowy zaciągnęliśmy u Państwa zobowiązanie finansowe, w ramach którego wypłacono nam kwotę ……….. zł. W umowie znalazły się niedozwolone klauzule umowne, zwłaszcza w następujących zapisach:

 • ust. umowy: treść zapisu;
 • ust. umowy: treść zapisu;
 • ust. umowy: treść zapisu.

W związku z tym należy uznać umowę za nieważną.

Mając na uwadze powyższe informacje, wzywam do zwrotu kwoty ……………

Wzywam do zawarcia porozumienia, zgodnie z którym obie strony umowy potwierdzą fakt jej nieważności oraz rozwiązanie umowy ze skutkiem wsteczny. Wzywam także do zapłaty wyżej wymienionej kwoty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odebrania mojej reklamacji.

            Podpis

Powyższy wzór możesz swobodnie zaadaptować do swoich potrzeb. Zachęcamy do zapoznania się ze swoimi prawami oraz do świadomego zawierania zobowiązań finansowych z instytucjami finansowymi. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi naszymi poradnikami, w których wskazujemy na to m.in.: jak szybko i skutecznie zastrzec kartę płatniczą, jak odzyskać pieniądze skradzione w wyniku oszustwa czy też co to jest chargeback.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!