Co to jest Inflacja?

Inflacja – to zjawisko ekonomiczne określające proces wzrostu cen gospodarki, którego skutkiem jest spadek realnej wartości (siły nabywczej) pieniądza krajowego. Do przyczyn inflacji zalicza się m.in.:

  • zbyt wysoka podaż pieniądza w gospodarce, spowodowana zbyt wysoką emisją pieniądza,
  • wadliwa struktura gospodarki,
  • niezrównoważony budżet państwa, gdy wydatki przewyższają wpływy.

Według kryterium tempa, inflacja może być: pełzająca (gdy wzrost cen nie przekracza 5% w skali roku), umiarkowana (inaczej krocząca, gdy wzrost cen mieści się w przedziale 5-10% w skali roku), galopująca (wzrost cen powyżej 50% w skali roku). Jeżeli wzrost cen przekroczy poziom 150% w skali roku, wówczas mówi się o tzw. hiperinflacji.