Co to jest Cykl koniunkturalny?

Cykl koniunkturalny to zjawisko gospodarcze, w którym występują wahania koniunktury w kilkuletnich okresach przy utrzymującym się długookresowym trendzie wzrostu gospodarczego. W badaniach koniunktury najczęściej wykorzystuje się mierniki takie jak: dynamika PKB, zmiany cen, poziom zatrudnienia, wielkość eksportu i importu, indeksy giełdowe, nakłady inwestycyjne i zapasy przedsiębiorstw, obroty i zyski przedsiębiorstw, a także dochody i wydatki ludności.