BFG – czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny i kogo chroni?

BFG – czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny i kogo chroni?

„Czy moje oszczędności są bezpieczne?” To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, którzy zastanawiają się, gdzie ulokować zgromadzoną poduszkę finansową. W dobie powszechnej cyfryzacji trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie nie ma większego sensu, ale obawa przed bankructwem, sprawia, że niektórzy z niepewnością lokują środki w bankach lub SKOK-ach.

Zupełnie niepotrzebnie. Dzięki istnieniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego klienci instytucji bankowych chronieni są w razie ich upadłości. Czym zajmuje się ta instytucja i na jakie gwarancje możemy liczyć? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która gwarantuje depozyty banków i SKOK-ów w Polsce oraz pomaga instytucjom bankowym zagrożonym upadłością. W praktyce oznacza to, że klienci banku lub SKOK-u, którego działalność zostanie zawieszona przez KNF, nie tracą wszystkich swoich oszczędności. Zamiast tego odzyskują oni ulokowane w danej instytucji pieniądze wraz z odsetkami, jednak tylko do określonej sumy. Gwarancja udzielana przez BFG dotyczy środków zdeponowanych na lokatach, kontach osobistych oraz kontach oszczędnościowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku. Obecnie jego działanie opiera się na przepisach zawartych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 roku.

Jakie zadania spełnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnić stabilność polskiemu systemowi finansowemu. Do jego głównych zadań należy:

 • gwarantowanie depozytów bankowych do określonej ustawą wysokości,
 • przeprowadzanie przymusowych restrukturyzacji, w tym łączenia zagrożonych upadłością banków z instytucjami o ustabilizowanej pozycji,
 • gromadzenie oraz analizowanie danych na temat banków objętych systemem gwarantowania.

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny czerpie środki na gwarancje?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny posiada środki w wysokości 700 milionów złotych. Pochodzą one od samych banków, które wnoszą na rzecz BFG określone opłaty roczne. Poza tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny czerpie zyski z tytułu udzielanych pożyczek, a także dotacji Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego oraz podmiotów zagranicznych.

Choć kwota, jaką dysponuje BFG, może wydawać się spora, to w rzeczywistości nie wystarczy ona na dofinansowanie upadającego dużego banku komercyjnego. W takich przypadkach dochodzi do przymusowej fuzji upadającego banku z dobrze działającą instytucją. Z drugiej strony zasoby pieniężne BFG są wystarczające, aby pokryć zobowiązania banków spółdzielczych czy SKOK-ów.

Kogo obejmują gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje gwarancją:

 • banki akcyjne i spółdzielcze, które mają siedzibę na terenie Polski,
 • SKOK-i,
 • oddziały banków zagranicznych, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską, jeśli prawo tych krajów nie zapewnia wypłat w kwocie gwarantowanej przez BFG.

Pełną listę instytucji finansowych, jakie objęte są gwarancjami BFG, znajdują się bezpośrednio na stronie internetowej Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku banków lub oddziałów banków zagranicznych gwarancje BFG dotyczą następujących podmiotów:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • organizacje niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
 • rady rodziców.

Natomiast w przypadku SKOK-ów gwarancje BFG dotyczą takich podmiotów jak:

 • osoby fizyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki organizacji kościoła lub związku wyznaniowego,
 • związki zawodowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Co ważne, Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni tylko tych klientów, którzy podlegają pod prawo bankowe. Pozostałe instytucje, choć również prowadzą działalność wiążącą się z deponowaniem środków, nie są objęte gwarancją BFG. Czasem podlegają one pod fundusze gwarancyjne innych krajów, ale najczęściej ich upadłość prowadzi do utraty środków przez klientów.

Jaka jest wysokość gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia gwarancje w wysokości równowartości 100 000 euro w złotówkach dla każdego klienta. Gwarancja wypłacana jest przede wszystkim w złotówkach, nawet jeśli oszczędności były w innej walucie. Warto w tym miejscu podkreślić, że gwarancją BFG objęte są depozyty we wszystkich walutach.

Kwotę gwarancji oblicza się poprzez zsumowanie środków, jakie znajdują się na wszystkich rachunkach w danym banku. W przypadku rachunków współdzielonych każdy z właścicieli otrzyma osobną kwotę gwarancji. Z kolei klientom firm inwestycyjnych należą się oddzielne środki, które wypłacane są pojedynczo, a nie w jednej kwocie dla firmy inwestycyjnej.

Poza tym BFG zapewnia również kolejną gwarancję w wysokości równowartość 200 000 euro w złotówkach, ale do wysokości różnicy pomiędzy tą kwotę a dotychczas przyznanym zwrotem. Taka gwarancja obejmuje środki, które zostały zdeponowane w banku lub SKOK-u w ciągu ostatnich 3 miesięcy, pod warunkiem, że pochodzą one ze:

 • sprzedaży domu jednorodzinnego, samodzielnego lokalu mieszkaniowego lub prawa do jego użytkowania,
 • sprzedaży gruntu lub prawa do jego użytkowania,
 • podziału majątku w wyniku rozwodu,
 • wypłaty ubezpieczenia na życie lub od nieszczęśliwych wypadków,
 • odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej,
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienie za krzywdę.

W tym ostatnim przypadku środku są gwarantowane bez limitu kwotowego.

Jak przebiega wypłata środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca gwarancje, gdy dochodzi do upadłości banku lub SKOK-u. Fundusz zawczasu przygotowuje listę klientów, którzy otrzymają środki w ramach gwarancji oraz ich wysokość. Szczegółowe terminy i sposób wypłaty środków zawsze podawany jest na stronie internetowej BFG, jak również w ogólnokrajowych dziennikach.
Zazwyczaj przyznane pieniądze można odebrać w gotówce lub przelewu na konto. Środki wypłacane są na podstawie dokumentu tożsamości.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna wypłatę gwarancji w ciągu 20 dni. W przypadku pominięcia wyznaczonych terminów pieniądze nie przepadają. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, a gwarancja zostanie wypłacona. Mamy na to czas przez 5 lat od terminu rozpoczęcia wypłat.

Podsumowanie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to zabezpieczenie oszczędności, jakie Polacy lokują w bankach i SKOK-ach na lokatach, kontach osobistych i oszczędnościowych. Dzięki temu nawet w przypadku upadłości instytucji bankowej, jej klienci nie zostają pozbawieni środków, na które pracowali przez większą część swojego życia. BFG zapewnia gwarancję do 100 000 euro oraz do 200 000 euro w przypadku środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości, gruntów, podziału majątku oraz ubezpieczeń i odszkodowań. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna wypłatę gwarancji w ciągu maksymalnie 20 dni od momentu ogłoszenia upadłości banku lub SKOK-u, ale na odbiór pieniędzy mamy do 5 lat. Gwarancje BFG obejmują tylko i wyłącznie podmioty, które podlegają pod prawo bankowe.

Komentarze i opinie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!