Co to jest Kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek to powiększanie zainwestowanego kapitału o należne i określone w umowie odsetki, które dopisywane są do kapitału zgodnie z ustaloną częstotliwością.

Co to jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek to proces, który polega na tym, że odsetki naliczone od zgromadzonego kapitału dodawane są do tego kapitału zgodnie z ustaloną częstotliwością. Z terminem tym wiąże się kolejny, a mianowicie okres kapitalizacji. Jest to czas, po którego upływie naliczone odsetki dopisywane są do kapitału.

Z kapitalizacją odsetek mamy do czynienia w przypadku różnych produktów finansowych, takich jak:

 • lokaty bankowe,
 • konta oszczędnościowe,
 • obligacje,
 • fundusze inwestycyjne.

Dodatkowo w przypadku niektórych produktów bankowych naliczone odsetki same generują kolejne odsetki w kolejnych okresach kapitalizacji. Dzięki temu mechanizmowi zwiększa się wartości inwestycji lub oszczędności poprzez dodawanie naliczonych odsetek do pierwotnego kapitału. W praktyce oznacza to, że odsetki są reinwestowane, co prowadzi do efektu tzw. procentu składanego. Co to znaczy? Dzięki kapitalizacji odsetek oszczędzający mogą osiągnąć wyższe zyski, gdyż z czasem odsetki zaczynają generować kolejne odsetki, co prowadzi do wzrostu wartości danej inwestycji.

Jak obliczyć kapitalizację odsetek?

Aby obliczyć kapitalizację odsetek, należy uwzględnić częstotliwość kapitalizacji oraz wartość stopy procentowej. Służy do tego następujący wzór:

A = P(1+ r/n)n*t,

gdzie:

A – wartość kapitału wraz z naliczonymi odsetkami

P – kapitał początkowy

r – roczna stopa procentowa

n – liczba kapitalizacji w roku (np. dla miesięcznej kapitalizacji jest to 12)

t – liczba lat inwestycji

Przykład: jeśli inwestujemy 10 000 zł na 3 lata z roczną stopą procentową 5% (5% = 0,05), to przy miesięcznej kapitalizacji odsetek, obliczenia wyglądają następująco:

A = 10 000 * (1 + 0,05/12)12*3

A = 10 000 * (1 + 0,004167)36

A = 10 000 * (1,004167)36

A = 10 000 * 1.1616A

A = 11 616

Zatem po 3 latach kapitał wyniesie około 11616 zł.

Co ile jest kapitalizacja odsetek?

To, jak często dochodzi do kapitalizacji odsetek, zależy od warunków umowy, jakie obowiązują przy danym produkcie bankowym. Najczęściej można spotkać następujące rodzaje kapitalizacji:

 • kapitalizacja roczna – odsetki są naliczane i dodawane do kapitału raz do roku,
 • kapitalizacja półroczna — odsetki są naliczane i dodawane do kapitału raz na 6 miesięcy,
 • kapitalizacja kwartalna — odsetki są naliczane i dodawane do kapitału raz na 3 miesiące,
 • kapitalizacja miesięczna — odsetki są naliczane i dodawane do kapitału raz na miesiąc,
 • kapitalizacja dzienna — odsetki są naliczane i dodawane do kapitału codziennie. 

Poza tym wyróżniamy rodzaje kapitalizacji odsetek ze względu na sposób ich rozliczania:

 • kapitalizacja odsetek z góry – odsetki dopisywane są na początku okresu lokacyjnego,
 • kapitalizacja odsetek z dołu – odsetki dopisywane są na końcu okresu lokacyjnego,
 • kapitalizacja prosta – odsetki naliczone od kapitału początkowego nie są oprocentowane,
 • kapitalizacja złożona – odsetki naliczone od kapitału początkowego podlegają dalszemu oprocentowaniu.

Jaka kapitalizacja odsetek jest najkorzystniejsza?

Najkorzystniejsza kapitalizacja odsetek to ta, która występuje najczęściej. Wynika to z tego, że im częściej odsetki są naliczane i dodawane do kapitału, tym większe zyski można osiągnąć dzięki efektowi procentu składanego. W praktyce oznacza to, że kapitalizacja dzienna lub miesięczna będzie bardziej opłacalna niż kapitalizacja kwartalna czy roczna.

Jednocześnie nie zawsze produkty finansowe o częstszej kapitalizacji oferują wyższe stopy procentowe. Dlatego przy wyborze najkorzystniejszego produktu finansowego należy uwzględnić zarówno częstotliwość kapitalizacji, jak i oferowaną stopę procentową.

Na przykład, jeśli mamy do wyboru lokatę z roczną kapitalizacją i oprocentowaniem 5% oraz lokatę z miesięczną kapitalizacją i oprocentowaniem 4,9%, to mimo niższego oprocentowania, lokata z miesięczną kapitalizacją może okazać się korzystniejsza ze względu na częstsze naliczanie odsetek.

Podsumowując, warto zrozumieć, jak działa kapitalizacja odsetek. Co to dokładnie znaczy? Kapitalizacja odsetek jest kluczowym mechanizmem, który pozwala na zwiększenie wartości inwestycji poprzez reinwestowanie naliczonych odsetek. A im częstsza kapitalizacja, tym większe zyski można osiągnąć.

Kiedy przedawniają się odsetki?

Odsetki ulegają przedawnieniu. Podstawę prawną stanowią tu przepisu kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi do przeterminowania zobowiązań finansowych w postaci odsetek dochodzi po trzech latach od czasu, w którym stały się one wymagalne. W innych przypadkach przedawnienie odsetek może następować po upływie: 2, 3 lub 6 lat. Warto więc zapoznać się z przepisami, a ewentualne wątpliwości skonsultować z doradcą prawnym.