Co to są Aktywa?

Aktywa – to ogół składników majątku kontrolowanego przez jednostkę gospodarczą, których wartość została określona w sposób wiarygodny, a przy tym uzyskana została w wyniku przyszłych zdarzeń mających na celu pozyskanie przyszłych wpływów. Składniki te ujmowane są w bilansie, z podziałem na następujące kategorie:

 1. majątek trwały, aktywa trwałe:
  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowy majątek trwały, należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
 2. majątek obrotowy, aktywa obrotowe:
  • zapasy, rzeczowe aktywa obrotowe, a w tym:
   • materiały,
   • produkcja niezakończona (półprodukty i produkcja w toku),
   • produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi),
   • towary,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe (w tym.m.in.: papiery wartościowe oraz środki pieniężne)
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.