Co to jest Amortyzacja?

Amortyzacja - wyraża w wartościach pieniężnych zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jakie powstaje na skutek eksploatacji tych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Amortyzacja jest rodzajem kosztu, jaki nie stanowi wydatku pieniężnego. Amortyzacja jest formą obiektywnego określenia ponoszonych kosztów, jakie są niezbędne do wytworzenia towarów i usług. Według prawa bilansowego, rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu danego składnika majątkowego do użytku. W prawie podatkowym moment ten określany jest na miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano wpisu do ewidencji. Zakończenie amortyzacji następuje w chwili, gdy odpisy zrównają się z początkową wartością amortyzowanego składnika trwałego lub wówczas, gdy zostanie on sprzedany, postawiony w stan likwidacji lub stwierdzony zostanie jego niedobór.