Co to jest Asset Management?

Asset Management, czyli zarządzanie aktywami, to usługi finansowe, które dedykowane są klientom instytucjonalnym oraz najzamożniejszym klientom indywidualnym. Polegają one na zarządzaniu majątkiem klienta, zgodnie z wypracowaną strategią inwestycyjną oraz poziomem skłonności klienta do ryzyka. Usługi związane z zarządzaniem aktywami mogą być świadczone przez domy maklerskie oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podstawą asset management jest pełnomocnictwo do odpłatnego podejmowania i realizowania decyzji inwestycyjnych, jakie klient udziela spółce świadczącej usługi z zakresu zarządzania aktywami.

W ramach usługi zarządzania aktywami środki klienta inwestowane są w instrumenty rynku kapitałowego oraz inne instrumenty finansowe. Celem tych inwestycji jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z kapitału przy uwzględnieniu oczekiwań klienta, jego preferencji inwestycyjnych oraz ram czasowych.