Co to jest Bilans?

Bilans to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, które przygotowywane jest na początek i koniec danego okresu sprawozdawczego. Bilans stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego, które sporządzane jest przez organizacje, prowadzące księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości. Bilans w przeciwieństwie do rachunku zysków i strat jest statyczny i przedstawia stan majątku jednostki, który jest aktualny w dniu sporządzania bilansu.

W bilansie po stronie aktywów należy ująć:

  • aktywa trwałe (składniki rzeczowe, składniki finansowe, składniki niematerialne),
  • aktywa bieżące.

W bilansie po stronie pasywów należy ująć:

  • zobowiązania bieżące,
  • zobowiązania długoterminowe,
  • kapitały własne.

Bilans przedsiębiorstwa musi być zrównoważony, czyli sumy aktywów i pasywów powinny być sobie równe.

Dzięki danym zawartym w bilansie można obliczyć wskaźniki takie jak m.in.: stopień płynności finansowej przedsiębiorstwa czy jego rentowność.