Co to jest Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, do którego zadań należy przede wszystkim coroczne ustalanie założeń budżetowych oraz realizacja polityki pieniężnej państwa. W ramach kompetencji Rady Polityki Pieniężnej znajduje się również ustalanie wysokości podstawowych stóp procentowych, ustalanie zasad operacji otwartego rynku, a także ustalanie zasady oraz tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. 

Rada Polityki Pieniężnej w Polsce dokonuje również zatwierdzenia planu finansowego banku centralnego, a także sporządza sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego.