Co to jest Obligacja?

Obligacja to rodzaj dłużnego papieru wartościowego, który stanowi dowód wierzytelności. Obligacje emitowane są przez emitenta. Z kolei osoba nabywająca obligacje to obligatariusz. Obligatariusz poprzez zakup obligacji otrzymuje prawo do otrzymywania stałego dochodu w formie odsetek od pożyczonego kapitału oraz do zwrotu zainwestowanego kapitału w określonym terminie.

Najczęściej obligacje to papiery na okaziciela, co oznacza, że nabywca obligacji może je odsprzedać. Jednak w niektórych przypadkach mamy do czynienia z obligacjami imiennymi, których dalsza sprzedaż jest ograniczona lub zakazana.

Do najważniejszych funkcji obligacji zalicza się funkcję:

  • płatniczą – obligacja może zastąpić środek płatniczy, dzięki czemu za jej pomocą można uregulować zobowiązanie,
  • obiegową – polega na przenoszeniu obligacji na inny podmiot przez jej właściciela,
  • gwarancyjną – charakteryzuje się określonym stopniem pewności, że zobowiązania emitenta obligacji zostaną zrealizowane,
  • pożyczkową – emisja obligacji jest sposobem na pozyskanie kapitału,
  • lokalizacyjną – obligatariusz inwestuje swoje środki finansowe poprzez nabycie obligacji.

W przypadku obligacji wyróżniamy:

  • obligacje skarbowe – emitowane przez rząd, służą do finansowania deficytu budżetowego,
  • obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne) – emitowane przez przedsiębiorstwa, zazwyczaj służą do finansowania nowych inwestycji,
  • obligacje komunalne (municypalne) – emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.