Co to jest Leasing?

Leasing – jedna z form finansowania inwestycji, gdzie w ramach umowy jedna ze stron – leasingobiorca (korzystający) nabywa prawo od leasingodawcy (finansującego) do odpłatnego użytkowania określonej rzeczy przez oznaczony w warunkach umowy czas. Płatności za leasingowany przedmiot realizowane są w systemie ratalnym, w tzw. ratach leasingowych. Umowa leasingu może być bezpośrednia lub pośrednia. Wyróżnia się także:

  • leasing finansowany (finansówy, kapitałowy), gdy ustalone raty leasingowe w całości pokrywają wartość przekazanego przedmiotu;
  • leasing bieżący (operacyjny, organizowany) – ustalone raty nie pokrywają wartości przedmiotu w chwili jego nabycia.