Syndyk - kim jest i czym się zajmuje?

Syndyk - kim jest i czym się zajmuje?

Znalazłeś się w ekstremalnie trudniej sytuacji finansowej i nie jesteś w stanie spłacić swoich długów? Od dawna Krajowy Rejestr Dłużnikówzawiera negatywne informacje na twój temat? Bez względu na to, czy dotyczy to twojej firmy, czy ciebie osobiście, czasem jedynym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. Gdy do tego dojdzie, zostanie powołany syndyk. Sprawdź, kim jest syndyk, jakie ma obowiązki i uprawnienia oraz jak dokładnie działa syndyk masy upadłościowej.

Syndyk – kto to?

Syndyk to organ postępowania upadłościowego, który zarządza majątkiem dłużnika. Powoływany jest przez sąd, gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub upadłości przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do komornika syndyk nie jest samodzielnym zawodem prawniczym.

Funkcję syndyka masy upadłościowej może pełnić osoba fizyczna, która posiada:

 • zdolność do czynności prawnych,
 • licencję doradcy restrukturyzacyjnego – stanowi ona potwierdzenie znajomości prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego, należy zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, która powoływana jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Poza tym kandydat na syndyka musi:

 • mieć wykształcenie wyższe II stopnia,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem.

Ponadto syndykiem może także zostać spółka handlowa. Jednak w takim przypadku członkowie zarządu, którzy reprezentują spółkę bądź wspólnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, muszą posiadać licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk a komornik – różnice

Wspomnieliśmy już, że syndyk nie jest samodzielnym zawodem prawniczym, tak jak ma to miejsce w przypadku komornika. A jakie są jeszcze różnice pomiędzy tymi organami? Syndyk to organ pozasądowy, który uczestniczy w postępowaniu upadłościowym i zarządza majątkiem upadłego dłużnika. Z kolei komornik to organ sądowy, który zajmuje się postępowaniem egzekucyjnym i ma na celu egzekucję należności od dłużnika. Co może zająć komornik? To już wynika z konkretnych przepisów.

Syndyk – czym się zajmuje?

Do głównych zadań syndyka masy upadłości należy zabezpieczenie, zarządzanie i spieniężenie majątku dłużnika, co pozwala na spłacenie jego wierzycieli. A co dokładnie robi syndyk? Zajmuje się on m.in.:

 • przygotowaniem planu likwidacji,
 • powiadamianiem wierzycieli o tym, że dłużnik ogłosił upadłość,
 • czynnościami, jakie wiążą się z ujawnieniem postanowienie o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz innych rejestrach, w których znajdują się informacje o majątku upadłego,
 • wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych, 
 • sporządzaniem spisu inwentarza,
 • szacowaniem masy upadłościowej dłużnika,
 • tworzeniem listy wierzytelności.

Poza tym syndyk ma określone i wynikające z ustawy uprawnienia i obowiązki. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Uprawnienia syndyka

Przede wszystkim syndyk ma dostęp do dokumentacji i informacji związanych z działalnością dłużnika, którego proces upadłościowy prowadzi. Ma również uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących masy upadłościowej, w tym sprzedaży składników majątku dłużnika. Poza tym syndyk może podejmować negocjacje z wierzycielami.

Do tego syndyk może podejmować działania naprawcze, które mają na celu przywrócenie rentowności działalności dłużnika. Działania te mogą polegać na restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub jego likwidacji.

Obowiązki syndyka

Jednym z głównych obowiązków syndyka jest utworzenie masy upadłościowej dłużnika, czyli stworzenie listy wszystkich przedmiotów i określenia ich wartości handlowej. Czym jest masa upadłościowa? To całość majątku dłużnika, jaki posiada on w momencie ogłaszania upadłości. Z jednej strony syndyk stoi po stronie upadłego, ale jednocześnie nie może działać na niekorzyść wierzycieli. Dlatego też musi on sprawdzić, czy dłużnik nie ukrył części majątku lub nie upłynnił go przed oficjalnym ogłoszeniem upadłości. 

Do obowiązków syndyka należy także zabezpieczenie masy upadłościowej. Oznacza to, że musi on zadbać, aby nie uległa ona uszkodzeniu lub roztrwonieniu.

Poza tym syndyk masy upadłościowej musi zbierać i weryfikować roszczenia wierzycieli. Następnie powinien sporządzić priorytet wypłat i dokonać podziału masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli.

Syndyk powinien także regularnie sporządzać sprawozdania finansowe, dotyczące masy upadłościowej i postępów w procesie upadłościowym. Dokumenty te ma dostarczać do sądu i zainteresowanych stron.

Podsumowanie: Kto to jest syndyk?

Syndyk to organ, który wchodzi do gry, gdy firma bądź osoba prywatna są zmuszone ogłosić upadłość. To wówczas sąd powołuje syndyka, aby ten przejął na siebie obowiązek zarządzania majątkiem dłużnika, w tym chronił go przed zniszczeniem lub utratą. Do tego do zadań syndyka należy utworzenie masy upadłościowej i jej upłynnienie. Poza tym obowiązkiem syndyka jest informowanie wierzycieli o upadłości i spłacanie roszczeń z masy upadłościowej dłużnika. Ponadto syndyk musi składać sprawozdania zarówno do sądu, jak i stronom zainteresowanym. Wiemy już, jak działa syndyk. A kto może nim zostać? Funkcję syndyka może pełnić osoba, która ma zdolność do czynności prawnych oraz posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, syndykiem może także zostać spółka handlowa.

Czasem jedynym sposobem na to, jak wyjść z długów, jest postępowanie upadłościowe. W takim przypadku majątkiem dłużnika zacznie zarządzać syndyk. Jego zadaniem będzie zadbanie o interesy dłużnika, przy jednoczesnym spełnieniu roszczeń jego wierzycieli. Oczywiście lepiej jest zawczasu dowiedzieć się, jak oszczędzać pieniądze. Jednak, jeśli znajdziesz się w tarapatach, wyjściem z tej sytuacji może okazać się upadłość gospodarcza bądź konsumencka.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!