Co to jest Depozyt bankowy?

Depozyt bankowy - powierzenie przez klienta (deponenta) wartości majątkowej bankowi, w postaci pieniężnej lub rzeczowej (np. papierów wartościowych, biżuterii, szlachetnych kruszców, numizmatów). W przypadku depozytów pieniężnych, banki często płacą deponentowi odsetki, w zamian uzyskując prawo do dysponowania powierzonymi środkami, dzięki którym zyskują źródło finansowania działalności kredytowej lub inwestycyjnej banku. O wysokości oprocentowania depozytów decydują czynniki takie jak zadeklarowany czas depozytu, rynkowe stopy procentowe, a także rodzaj produktu bankowego (np. lokata, rachunek oszczędnościowy).

Jako podstawowe wyróżnia się:

  • depozyty na żądanie (a’vista), objęte niską lub zerową stopą procentową, którymi deponent może dysponować w każdej chwili. Zwykle są to środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
  • depozyty terminowe (tzw. lokaty terminowe) objęte wyższym oprocentowaniem i pozostawione do dyspozycji banku przez dłuższy okres czasu.