Co to jest Cena?

Cena to wartość wyrażona w pieniądzu, która jest ekwiwalentem danego dobra. W przypadku transakcji zakupu towaru lub usługi, kupujący musi zapłacić sprzedającemu cenę, która stanowi równowartość kupowanego dobra. Z perspektywy kupującego cena stanowi koszt. Z kolei dla sprzedawcy cena jest źródłem przychodu. Ceny stanowią koło napędowe mechanizmu rynkowego i wpływają na decyzje podejmowane przez producentów i konsumentów.

Cena pełni funkcję:

  • informacyjną – cena stanowi zrozumiałą dla wszystkich uczestników rynku informację o tym, o ile zmniejszą się ich zasoby pieniężne w przypadku zakupu danego dobra oraz o ile zwiększy się przychód sprzedawcy w przypadku sprzedaży danego dobra,
  • redystrybucyjną – cena stanowi narzędzie podziału dóbr i usług oraz przesuwania dochodów pomiędzy grupami społecznymi, a także budżetem państwa,
  • symulacyjną (bodźcową) – cena stanowi narzędzie wpływu na dostawców (im wyższa cena, tym większa opłacalność produkcji; im cena niższa, tym większe zniechęcenie producentów do produkcji) oraz odbiorców (im wyższa cena, tym mniejsza chęć zakupu; im niższa cena, tym większa jest motywacja do zakupu).