Co to jest Cedent?

Cedent to osoba, która przenosi swoje prawa na inną osobę lub instytucję (np. bank). Proces przenoszenia tych praw określany jest mianem cesji i następuje poprzez zawarcie umowy cesji. Do najczęstszych przedmiotów cesji zalicza się wierzytelności, w tym wierzytelności:

  • pieniężne,
  • niepieniężne,
  • istniejące,
  • wymagalne,
  • niewymagalne,
  • podzielne,
  • niepodzielne.

Cedent jest jedną ze stron umowy cesji. Drugą stronę stanowi cesjonariusz, czyli nabywca, który przyjmuje prawa, które zbywa cedent.