Czym jest gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?

Czym jest gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?

Uzyskanie gwarancji bankowej to często jedyna szansa na otrzymanie wysokiego kredytu lub podpisanie intratnego kontraktu. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność w danej branży. Dzięki gwarancji bankowej zwiększa się ich wiarygodność w oczach kredytobiorców i potencjalnych kontrahentów.

Sprawdźmy zatem, na czym polega gwarancja bankowa i jak można ją uzyskać.

Gwarancja bankowa – co to jest?

Gwarancja bankowa to rodzaj umowy, na której mocy bank przyjmuje na siebie obowiązek spłacenia wierzyciela, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie zwrócić zaciągniętego zobowiązania. W zamian za to osoba lub firma, która otrzymała gwarancję bankową, musi zapłacić na rzecz banku prowizję.

Stronami gwarancji bankowej są:

 • bank, który udziela gwarancji,
 • osoba lub firma, zaciągająca kredyt lub pożyczkę (zleceniodawca gwarancji).

Stroną udzielającą gwarancji mogą zostać tylko i wyłącznie banki. Z kolei beneficjentem może zostać osoba fizyczna oraz firma działająca na rynku krajowym lub zagranicznym.

Z gwarancji bankowych korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy planują poważne inwestycje, wiążące się z ogromnymi nakładami finansowymi. Taka umowa stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy. Poza tym o gwarancje bankowe mogą starać się także osoby prywatne. Zazwyczaj gwarancje bankowe dotyczą:

 • spłaty kredytu,
 • zwrotu zaliczki,
 • spłaty rat leasingowych,
 • dobrego wykonania kontraktu/umowy,
 • zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę,
 • rękojmi,
 • zapłaty cła,
 • wypłaty nagród dla zwycięzców gier i promocji,
 • pokrycia zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych,
 • zaliczki lub kaucji wpłacanych przed transakcją w przypadku przetargów.

Gwarancja bankowa musi mieć pisemną formę, pod rygorem nieważności.

Rodzaje gwarancji bankowych

Ze względu na formalności, jakie wiążą się z wypłatą należności przez bank na rzecz wierzyciela, gwarancje bankowe dzielimy na dwa rodzaje: gwarancję bankową warunkową oraz bezwarunkową.

W przypadku warunkowej gwarancji bankowej bank spłaci należność w imieniu kredytobiorcy, o ile wierzyciel spełni warunki, które zostały określone w umowie. Zanim nastąpi wypłata, bank sprawdzi, czy roszczenie ze strony wierzyciela jest zasadne. W tym celu beneficjent gwarancji bankowej będzie musiał udostępnić bankowi niezbędne dokumenty, które to potwierdzą.

Natomiast, gdy bank udziela bezwarunkowej gwarancji bankowej, wypłata należności następuje na żądanie wierzyciela, bez konieczności dostarczania dokumentacji czy innego udowadniania zasadności roszczenia.

Czym jest e-gwarancja?

Gwarancja bankowa musi mieć formę pisemną. Może jednak zostać wystawiona w postaci pliku PDF, o ile zostanie podpisana podpisem kwalifikowanym pracowników banku, a beneficjent zaakceptuje elektroniczną formę zabezpieczenia. Aby otrzymać e-gwarancję bankową, należy złożyć odpowiedni wniosek online wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność jej wystawienia.

Korzystanie z e-gwarancji bankowej pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a także chronić środowisko. Gwarancja bankowa w wersji elektronicznej jest w pełni bezpieczna, a do tego ma prostą i przejrzystą formę.

Jakie korzyści daje gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa stanowi jeden ze sposób zabezpieczenia kredytów i innych rodzajów zobowiązań. Jej zastosowanie zapewnia korzyści zarówno zleceniodawcy gwarancji, jak i beneficjentowi.

Z punktu widzenia zleceniodawcy, gwarancja bankowa sprawia, że:

 • jest on bardziej wiarygodny w oczach potencjalnych kontrahentów,
 • nie jest zmuszony do wykorzystywania własnych środków do zabezpieczania danej transakcji,
 • ma większe szanse na zawarcie umowy z kontrahentem lub uzyskanie kredytu w innym banku.

Natomiast w przypadku beneficjenta gwarancji bankowej:

 • zwiększa się bezpieczeństwo przeprowadzanych przez niego transakcji,
 • zmniejsza się ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta,
 • może on liczyć na szybką spłatę roszczenia przez bank, w przypadku kłopotów finansowych kontrahenta,
 • ma on ułatwioną sprawę, jeśli w przypadku egzekucji własnych należności.

Poza tym gwarancja bankowa nie narusza zdolności kredytowej zleceniodawcy. Pamiętajmy również, że banki są stabilne finansowe, co oznacza, że bez względu na inne czynniki, będą one w stanie wypłacić beneficjentowi środki z tytułu roszczenia. A to wszystko szybko i sprawnie, bez konieczności rozpoczynania procesu sądowego.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Uzyskanie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej wiąże się z różnymi formalnościami. Przede wszystkim zleceniodawca gwarancji musi wykazać, że ma odpowiednią zdolność kredytową. W ten sposób bank upewnia się, że przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie spłacać zobowiązanie wobec beneficjenta, a gwarancja bankowa jest tylko formalnym zabezpieczeniem.

Poza tym część banków wymaga, aby założyć u nich konto lub przedstawić inne zabezpieczenia. Najczęściej mają one postać deponowania określonej kwoty na rachunku lub obciążenia hipoteki.

Jeśli bank zdecyduje się na udzielenie gwarancji bankowej, dochodzi do podpisania umowy. Należy w niej zawrzeć następujące informacje:

 • rodzaj gwarancji (gwarancja warunkowa czy bezwarunkowa),
 • konkretna wierzytelność, którą obejmie gwarancja bankowa,
 • okres obowiązywania gwarancji bankowej,
 • termin wypłaty roszczenia przez bank,
 • warunki wypłaty roszczenia przez bank.

Ile kosztuje uzyskanie gwarancji bankowej?

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z gwarancją bankową jest koszt jej uzyskania. Jest on ustalany indywidualnie pomiędzy bankiem a zleceniodawcą gwarancji i zależy od szczegółów umowy z beneficjentem. Koszt gwarancji bankowej ma postać prowizji w wysokości od 0,5 do 1,5% zaciągniętej sumy. Poza tym bank może naliczać opłaty za:

 • rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji bankowej,
 • przygotowanie umowy,
 • wystawienie promesy udzielenia gwarancji bankowej,
 • zwiększenie kwoty gwarancji,
 • przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji bankowej,
 • spłatę roszczenia na rzecz beneficjenta.

Kiedy wygasa gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa zawsze obowiązuje przez okres, który został określony w umowie. Jednak zawsze można zakończyć ją przed czasem.

Dochodzi do tego, gdy:

 • zleceniodawca gwarancji spłacił swoje zadłużenie wobec beneficjenta,
 • beneficjent dobrowolnie zrezygnuje z takiego zabezpieczenia,
 • zaistnieją inne sytuacje, zawarte w umowie (np. wyczerpanie ustalonej kwoty do wypłaty dla beneficjenta).

Podsumowanie

Gwarancja bankowa to rodzaj zabezpieczenia spłaty wierzytelności. Stosuje się ją w przypadku chęci poprawy wierzytelności przedsiębiorstwa. Dotyczy to szczególnie większych inwestycji czy transakcji. Aby uzyskać gwarancję bankową, należy przede wszystkim udowodnić, że firma jest w stanie samodzielnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Korzyści związane z gwarancją bankową dotyczą zarówno zleceniodawcy, jak i beneficjenta. Ten pierwszy zwiększa w ten sposób swoje szanse na uzyskanie kredytu czy podpisanie kontraktu. Z kolei beneficjent może liczyć na sprawną spłatę wierzytelności, nawet jeśli jego kontrahent okaże się niewypłacalny.

Gwarancja bankowa musi zostać zawarta w formie pisemnej, choć może mieć elektroniczną postać pliku PDF. Gwarancja bankowa jest umową czasową, ale można zakończyć ją przed czasem, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!