Co to jest Transakcja Swap?

Transakcja SWAP to rodzaj umowa, w której określone są zasady wzajemnych płatności pomiędzy kontrahentami. Zasady te warunkowane są przez określone parametry rynku, takie jak stopa procentowa czy kurs walutowy. 

Podstawowym typem tego typu transakcji jest umowa, na podstawie której jedna ze stron kompensuje drugiej konsekwencje zmian wskazanego w umowie parametru. Oznacza to, że w takiej sytuacji wskazana strona zobowiązana jest do pokrycia różnicy, jaka wynika ze wzrostu określonego czynnika. Przykładem może być wypłata sumy wzrostu odsetek kredytowych, które wynikają ze wzrostu stóp procentowych. W przypadku spadku określonego parametru strona ta pobiera ustaloną kwotę, jaką kontrahent zyskał dzięki np. spadkom stóp procentowych kredytów. 

Należy również pamiętać o tym, ze zmiana kierunku oraz skali dotyczących parametrów, powoduje zmiany w zakresie kierunków oraz wartości transakcji realizowanych pomiędzy stronami.