Co to jest Stopa procentowa?

Stopa procentowa - wynagrodzenie jakie przysługuje właścicielowi kapitału z tytułu użyczenia go danemu podmiotowi na określony czasu. Rozróżnia się stopę procentową nominalną oraz realną stopę procentową. O wysokości stóp procentowych w Polsce decyduje Rada Polityki Pieniężnej, która wyodrębnia cztery główne stopy procentowe: referencyjną, lombardową, depozytową oraz redyskontową. Na wysokość rynkowej stopy procentowej wpływają czynniki takie jak prognoza inflacji, relacja podaży i popytu na pieniądz, a także kierunek polityki banku centralnego.