Co to jest Czek?

Czek - jedna z form płatności bezgotówkowych, w formie pisemnego polecenia zapłaty skierowanego do banku (tresata) przez wystawcę czeku (tresanta). Czek zobowiązuje bank do wypłaty wskazanej w nim kwoty pieniężnej okazicielowi lub remitentowi (osobie imiennie wskazanej na czeku), ze środków zdeponowanych na rachunku wystawcy czeku. Bank nie odpowiada czekowo, tzn. nie jest zobowiązany do realizacji czeku, jeżeli na rachunku wystawcy brak środków umożliwiających wykup czeku.

Forma czeku jest ściśle określona przez prawo czekowe i dokument ten musi zawierać:

  • wyraźne oznaczenie „czek” we właściwym dla dokumentu języku,
  • bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej,
  • nazwę trasata – strony zobowiązanej do zapłaty,
  • miejsce realizacji czeku,
  • data i miejsce wystawienie czeku,
  • podpis wystawcy (trasanta).