Co to jest Weksel?

Weksel – to rodzaj papieru wartościowego, który posiada określoną przez prawo wekslowe formę, a złożony na nim podpis stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego ciążącego na podpisującym. Weksel często stosowany jest jako zabezpieczenie kredytów lub pożyczek. W prawie wekslowym wyróżniane są dwa typy weksli:

  1. weksel własny – nazywany również suchym, prostym lub sola, jest papierem wartościowym o ściśle określonej przez prawo wekslowe formie, który zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy, że zapłaci określoną kwotę we wskazanym miejscu i czasie określonej osobie (tzw. remitentowi). Weksel własny jest źródłem tzw. bezwarunkowej odpowiedzialności osób na nim podpisanych.
  2. weksel trasowany – nazywany również ciągnionym, przekazanym lub trata, jest papierem wartościowym w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe, na mocy którego trasant kieruje do trasata (oznaczonej osoby) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty w wyznaczonym miejscu i czasie wskazanej osobie (remitentowi). Weksel trasowany staje się papierem wartościowym w chwili jego przyjęcia, czyli po dokonaniu tzw. akceptacji weksla poprzez złożenie na nim podpisu przez trasata (przyjmującego na siebie zobowiązanie wynikające z treści weksla).