Co to jest Prowizja?

Prowizja - forma jednorazowego wynagrodzenia podmiotu z tytułu wykonanych czynności prawnych, zazwyczaj wyrażona w formie odsetek od wartości transakcji, usługi lub produktu. Prowizja może być wynagrodzeniem zarówno za świadczone usługi lub pośrednictwo w zawieraniu umów na polecenie lub w imieniu podmiotu zlecającego. Zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy Prawa bankowego, banki mogą pobierać przewidywane w umowie prowizje i opłaty, z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz innych czynności, a w tym opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową, upoważnionym osobom, organom i instytucjom. Prowizja wpływa na koszt wszystkich usług bankowych, jakie ponosi klient.